E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Heliz'e bağlı toksik hepatit [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 15-18 | DOI: 10.5505/vtd.2021.02328

Heliz'e bağlı toksik hepatit

Mesut Aydın
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,Gastroenteroloji Bilim Dalı,Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Toksik hepatit, ilaç veya başka bir madde alımının tetiklediği doza bağımlı veya idiosenkrazik yolla ortaya çıkan, akut veya kronik karaciğer hasarı ile seyreden, bazen mortal olabilen bir karaciğer hastalığıdır.Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sık tüketilen Heliz otuna bağlı toksik hepatit vakaları sık görülmektedir. Bu araştırmamızda literatürde ilk kez Heliz tüketimine bağlı toksik hepatit hastalığını sunmayı amaçlıyoruz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2018 yılları arasında hastanemiz gastroenteroloji servisinde yatırılarak takip ve tedavi edilen ve son bir gün içerisinde Heliz otu tüketimi öyküsü olan 30 hastanın verileri derlenip analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların bakılan karaciğer fonksiyon testleri yüksek idi.Viral serolojide bir hasta dışında hepatit markerleri negatif idi. Bakılabilen otoimmün karaciğer hastalığına yönelik tetkikler,brusella ve çölyak tetkikleri olağan idi.Hastaların 10 tanesi transplant ihtiyacı doğabileceği için transplant merkezine sevk edildi.Bu hastaların hiç birinde takipte transplantasyon ihtiyacı olmadı.Tamamı şifa ile taburcu oldular.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Heliz, Türkiye’nin Doğu ve Güney doğu Anadolu bölgesinde iyi bilinen,çeşitli yemeklerde,otlu peynir yapımında ve turşu yapımında kullanılan bir bitkidir. Bu bitkinin halk arasında çeşitli faydaları olduğu düşünülse de bazen ciddi zararlı etkileri olabileceği de bilinmektedir. Fakat hepatotoksisite yapıcı etkisi henüz literatüre girmemiştir. Bu çalışmamız sayesinde toksik hepatit tanılı hastalarda ayırıcı tanıya Heliz hepatotoksisitesinin de gireceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Heliz, toksik hepatit, Van

Toxic hepatitis due to heliz

Mesut Aydın
Department of Gastroenterology,Van Yuzuncu Yil University,Van,Turkey

INTRODUCTION: Toxic hepatitis is a dose-dependent or idiosyncratic liver disease accompanied by acute or chronic liver injury that induced by the ingestion of drugs or other substances. It even could be mortal, sometimes. Toxic hepatitis is common due to Heliz grass which is consumed frequently in Eastern and Southeastern Anatolia of our country. We aim to present toxic hepatitis due to Heliz consumption for the first time in the literature, in this study.
METHODS: The data of 30 patient, hospitalized and followed-up and treated in gastroenterology department of our hospital, and who had a history of Heliz grass consumption in the last 1 day between 2014-2018 were compiled and analyzed.
RESULTS: Liver function tests of the patients were elevated. Hepatitis markers were negative in viral serology except one patient. Examinations for autoimmune liver disease, brucellosis and celiac examinations were normal. Ten patients were referred to the transplant center because of the need for transplantation. None of these patients required transplantation at follow-up. All were discharged with healing.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Heliz, well known in Turkey's eastern and southeastern Anatolia, is a plant used in various dishes, making cheese with herbs and making pickles. Although it is thought that this plant has various benefits among the public, its hepatotoxicity-producing effect has not yet entered the literature. We believe that Heliz hepatotoxicity will be included in the differential diagnosis in patients with toxic hepatitis.

Keywords: Heliz, toxic hepatitis, Van

Mesut Aydın. Toxic hepatitis due to heliz. Van Med J. 2021; 28(1): 15-18

Sorumlu Yazar: Mesut Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale