E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Sezaryen doğumlarda beden kitle indeksinin perinatal sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2017; 24(1): 1-6 | DOI: 10.5505/vtd.2017.02418

Sezaryen doğumlarda beden kitle indeksinin perinatal sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi

Mehmet Emin Layık1, Ali Demirci2, Murat Ekin3
1Hasköy Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Polikliniği, Muş
2Köprübaşı Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Polikliniği, Trabzon
3Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada sezaryen operasyonu yapılan 143 hastanın klinik özellikleri ve beden kitle indeksinin maternal ve fetal etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde sezaryen doğum yapan hastaların medikal özgeçmişleri ve hasta dosyaları arşivden elde edilerek tarandı
BULGULAR: : Sezaryen sıklığı %38,57 olarak saptandı. Dosyasına ulaşılabilen hasta oranı %13,15 (143). ≥ 30 BKİ gebe sayısı 67 ve < 30 BKİ gebe sayısı 76 idi. < 30 BKİ ve ≥ 30 BKİ gruplarının yaş ortalamaları, sezaryen öncesinde servikal açıklık ve efesmanları, gebelik haftası, gravida ve parite, yatış süresi, HBsAg pozitifliği, hipertansiyon ve DM varlığı, Tüp Ligasyonu yapılma ortalamaları, sezaryen sonrası komplikasyon varlığı ve kan transfüzyonu ortalamaları, preop ve postop hemoglobin ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. <30 BKİ ve ≥ 30 gruplarından doğan bebeklerin USG ile yapılan tahmini ağırlık ortalamaları, doğum tartıları,1. ve 5. Dakika apgar skorları ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Eski sezaryen tanısı ile sezaryen ameliyatı olma <30 BKİ gebelerde daha fazla bulundu. Fetal distress tanısı ile sezaryen ameliyatı olma ≥ 30 BKİ gebelerde daha fazla bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda maternal BKİ’nin <30 veya ≥ 30 olmasının perinatal sonuçlar üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü. Sadece fetal distres tanısı ile sezaryen olma BKİ ≥ 30 bebelerde daha fazla bulundu.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen doğum, Perinatal, vücut kitle indeksi

Evaluation of the effect on perinatal outcomes of maternal body mass index in Cesarean Bİrths

Mehmet Emin Layık1, Ali Demirci2, Murat Ekin3
1Hasköy Government Hospital, Family Medicine Cinic, Muş
2Köprübaşı Government Hospital, Family Medicine Clinic, Trabzon
3Bakırköy Dr Sadi Konuk Training And Research Hospital, Obstetrics And Gynecology Clinic, İstanbul

INTRODUCTION: To evaluate clinical characteristics of 143 patients whom underwent cesarean surgery and the influence of body mass index on maternal and fetal effects
METHODS: : Patients made cesarean birth in Bakırköy Dr Sadi Konuk Education and Research Hospital Obstetrics and Gyneacology Clinic whom medical history and files were being obtained from the archieve.
RESULTS: : The frequency of cesaerean section was 38.57% (1087/2818). The study consisted of 143 patients. Number of pregnant women with > 30 BMI was 67 and the number of pregnant with <30 BMI was 76. Between > 30 BMI and <30 BMI groups; the mean age, CS at the time of effacement and dilation, gestational age, gravidity and parity, duration of hospitalization, HBsAg positivity, presence of hypertension and DM average, bilateral tubal ligation, after cesarean complications and blood transfusion, between preoperative and postoperative mean hemoglobin was not a significant difference statistically. > 30 BMI and <30 BMI groups of babies born USG estimates the average weight, birth weight, 1st and 5th minute Apgar scores and gender could not find a significant difference. Being diagnosed with previous cesarean section cesarean section <30 BMI was higher in pregnant women. Caesarean section for fetal distress is diagnosed with > 30 BMI was higher in pregnant women.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, maternal BMI <30 or ≥ 30 being the lack of a significant effect on perinatal outcomes were observed. Only with a diagnosis of fetal distress, cesarean BMI ≥ 30 was higher in infants.

Keywords: Cesarean birth, Perinatale, Body mass index

Mehmet Emin Layık, Ali Demirci, Murat Ekin. Evaluation of the effect on perinatal outcomes of maternal body mass index in Cesarean Bİrths. Van Med J. 2017; 24(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Ali Demirci, Türkiye
LookUs & Online Makale