E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Gestasyonel Diyabetes Mellitus Patogenezinde Desnutrin’in Rolü Var mı? [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 144-148

Gestasyonel Diyabetes Mellitus Patogenezinde Desnutrin’in Rolü Var mı?

Hasine Gölge Atlı1, Remzi Atılgan1, Hasan Atlı2, Ali Gürel2, Süleyman Aydın3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ

Amaç: Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM), gebelikte meydana gelen diyabettir. Gebelik insülin direnci ile karakterizedir. Diyabetik olmayan gebelerde insülin direncindeki bu artış çeşitli adaptasyon mekanizmalarıyla dengelenmektedir. Bu adaptasyona yanıt yeterli olmazsa gestasyonel diyabetes mellitus gelişebileceği yönünde fikirler ortaya konmuştur. Desnutrin adipoz dokudaki lipolizin düzenlenmesinde rol oynayan lipolitik bir proteindir. Adipositlerde triaçilgliserol lipolizinin bozulmasıyla tip 2 diyabetes mellitus (DM), obezite, insülin direnci ve serum serbest yağ asitleri arasında açık bir ilişki olduğu bilinmektedir. Yöntem: Bu çalışmada; sağlıklı gebeler ile GDM’lu olgular arasındaki plazma desnutrin düzeyleri karşılaştırılmış ve GDM etyopatogenezinde desnutrinin rolü araştırılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda; desnutrin düzeyi GDM’lu grupta normal gruba göre düşük bulunmuştur. Sonuç: Bu azalma istatistiksel olarak anlamlı olmasa da (p>0.05) desnutrinin, GDM’nin etyopatolojisinde rol oynadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diyabetes mellitus, desnutrin, insülin

Does Desnutrin Have A Role in The Pathogenesis of Gestational Diabetes Mellitus?

Hasine Gölge Atlı1, Remzi Atılgan1, Hasan Atlı2, Ali Gürel2, Süleyman Aydın3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ

Objective: Gestational diabetes (GDM) is diabetes that occurs during pregnancy. Pregnancy is characterized by insulin resistance. This increase in insulin resistance in non-diabetic pregnant women is thought to be compansated by various adaptation mechanisms. It is thought that this adaptation is not enough response so gestational diabetes can develop. Desnutrin is a lipolytic protein that has role in the regulation of lipolysis in adipose tissue. It is known that there is a clear correlation between adipocyte triacylglycerol (TAG) lipolysis disruption and disorders such as type 2 diabetes mellitus (DM), obesity, insulin resistance and serum free fatty acids. Methods: In this study; serum desnutrin levels of healthy pregnant women and patients with GDM were compared and the role of desnutrin in the pathogenesis of GDM was investigated. Results: In our study; desnutrin levels of GDM group were lower than those in control group. Conclusion: Although this decrease is not statistically significant (p > 0.05), desnutrin may play role in the etiology of GDM.

Keywords: Gestational diabetes mellitus, desnutrin, insulin

Hasine Gölge Atlı, Remzi Atılgan, Hasan Atlı, Ali Gürel, Süleyman Aydın. Does Desnutrin Have A Role in The Pathogenesis of Gestational Diabetes Mellitus?. Van Med J. 2015; 22(3): 144-148
LookUs & Online Makale