E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Plastik Cerrahi Kliniğine Başvuran Geriatrik Yaş Grubu Travma Olgularının İrdelenmesi [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 149-154

Plastik Cerrahi Kliniğine Başvuran Geriatrik Yaş Grubu Travma Olgularının İrdelenmesi

Serdar Yüce1, Mustafa Öksüz1, Muhammet Eren Ersöz1, Ahmet Kahraman2, Dağhan Işık3, Bekir Atik4
1Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Van-Turkey
2Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Hatay-Turkey
3Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Izmir-Turkey
4Medeniyet University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul-Turkey

Amaç: Plastik Cerrahi Kliniğine travma nedeniyle başvuran 65 yaş üstü hastaların değerlendirilmesi yapıldı. Yöntem: Çalışmaya 2010-2014 yılları arasında Plastik Cerrahi Kliniğine başvuran geriatrik yaş grubu travma hastaları dahil edildi. Hastaların, yaşları, cinsiyetleri, tanıları, travma nedenleri, lokalizasyonları, yapılan cerrahi işlemler, ek dahili problemler, anestezi türleri, verilen ek tedaviler sınıflandırıldı. Bulgular: Travma nedenleri incelendiğinde 9 (%39.13) hastada düşme, 6 (%26.09) hastada trafik kazası, 2 (%8.7) hastada kesici alet yaralanması, 2 (%8.7) hastada hayvan yaralanması, 2 (%8.7) hastada traktör kayış yaralanması, 1 (%4.34) hastada darp, 1 (%4.34) hastada ip yaralanması olduğu saptandı. Yapılan cerrahi işlemler incelendiğinde 6 (%26.09) hastada maksillofasiyal fraktür için açık redüksiyon ve internal tespit, 6 (%26.09) hastada kesi nedeniyle sütürasyon, 5 (%21.74) hastada maksillofasiyal travma nedeniyle medikal tedavi ile takip, 4 (%17.40) hastada tendon onarımı, 1 (%4.34) hastada mandibula fraktürü nedeniyle intermaksiller fiksasyon, 1 (%4.34) hastada doku defekti nedeniyle fleple onarım yapıldı. Sonuç: İyi bir preoperatif hazırlıkla birçok yaşlı travma olgusunun cerrahi tedavisi güvenle yapılabilmekte ve yeterli fonksiyonel ve estetik sonuç alınabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geriatri, yaşlanma, düşme, maksillofasiyal yaralanma, el yaralanması

Investigation of Geriatric Age Group Trauma Cases Applying to Plastic Surgery Clinic

Serdar Yüce1, Mustafa Öksüz1, Muhammet Eren Ersöz1, Ahmet Kahraman2, Dağhan Işık3, Bekir Atik4
1Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Van-Turkey
2Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Hatay-Turkey
3Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Izmir-Turkey
4Medeniyet University, Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul-Turkey

Aim: The evaluation of patients over 65 years old applying to Plastic Surgery Clinic because of trauma. Method: Geriatric age group trauma patients who applied to Plastic Surgery Clinic between the 2010-2014 years were included in the study. The ages, genders, diagnosis, trauma reasons, localizations, surgical applications, additional internal problems, anesthesia types and additional treatments given were classified. Results: When trauma reasons were examined in 9 patients (39.13%) falling, in 6 of them (26.09%) traffic accident, in 2 of them (8.7%) injuries of sharp objects, in 2 (8.7%) injuries of animal, in 2 (8.7%) injury of tractor belt, in 1 of them (4.34%) pounding and in 1 of them (4.34%) injury of rope were obtained. When applied surgeries were examined in 6 (26.09%) patients open reduction and internal fixation was done for maxillofacial fracture, in 6 of them (26.09%) saturation for cuts, in 5 of them (21.74%) follow up for maxillofacial trauma, in 4 of them (17.40%) tendon repair, in 1 (4.34%) patient intermaxillar fixation for mandibula fracture and in 1 patient (4.34%) flap repair for tissue defect. Conclusion: Surgical treatment of many old facts can be done securely with well preoperative preparation and efficient and functional results can be taken.

Keywords: Geriatrics, aging, falling, maxillofacial injury, hand injury

Serdar Yüce, Mustafa Öksüz, Muhammet Eren Ersöz, Ahmet Kahraman, Dağhan Işık, Bekir Atik. Investigation of Geriatric Age Group Trauma Cases Applying to Plastic Surgery Clinic. Van Med J. 2015; 22(3): 149-154
LookUs & Online Makale