E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Akut Koroner Sendrom Hastalarında Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu ile Eozinofil Monosit Oranı Arası İlişkinin Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(2): 162-167 | DOI: 10.5505/vtd.2022.18199

Akut Koroner Sendrom Hastalarında Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu ile Eozinofil Monosit Oranı Arası İlişkinin Değerlendirilmesi

Şeyhmus Külahçıoğlu1, Kadir Bıyıklı1, Doğancan Çeneli1, Seda Tanyeri1, Barkın Kültürsay1, Berhan Keskin1, Okan Korun1, Ender Ozgun Cakmak1, Enver Yücel2, Ali Karagoz1, İbrahim Tanboğa3, Cihangir Kaymaz1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Nişantaşı Üniversitesi, Biyoistatistik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Biyobelirteçler,akut koroner sendromda önemli yere sahiptir.Akut koroner sendromda çeşitli inflamatuar belirteçler;özellikle nötrofil/lenfosit oranı kullanılmıştır.İnflamatuar bir belirteç olan eozinofil monosit oranı,ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde ve birçok kardiyovasküler hastalıkta değerlendirilmiş,prognostik etkisi doğrulanmıştır.Bu çalışmada amacımız;akut koroner sendrom hastalarında eozinofil monosit oranı ile sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut koroner sendrom tanısıyla koroner revaskülarizasyon uygulanan 210 hasta çalışmaya alındı.Tam kan sayımı,açlık kan şekeri,kreatinin,Troponin I,total kolesterol,düşük dansiteli lipoprotein,yüksek dansiteli lipoprotein ve trigliserid ölçümleri yapıldı.Transtorasik ekokardiyografi ve koroner anjiyografi yapıldı.%70 ve üzeri en az bir koroner darlığı olan hastalar dahil edildi
BULGULAR: 149(%70.9) Non-ST elevasyonlu ve 61(%29.1) ST elevasyonlu miyokard infarktüsü hastasında;ST elevasyonlu miyokard infarktüsü grubunda eozinofil monosit oranı, hemoglobin ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu daha düşük iken;düşük dansiteli lipoprotein,C-reaktif protein ve Troponin daha yüksekti.Eozinofil monosit oranı,Non-ST elevasyonlu miyokard in-farktüsü grubunda,ST elevasyonlu miyokard infarktüsü grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti.Çoklu lineer regresyon analizinde artan eozinofil monosit oranı,sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu artışıyla korele idi.Çoklu lineer regresyon modelinde eozinofil monosit oranı ile sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu arasında bir ilişki olduğu gösterildi;eozinofil monosit oranı için 0.2 seviyesine kadar sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu artmakta, ancak 0.2'nin üzerinde eozinofil monosit oranının sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ile korelasyonu bulunmamaktaydı. Eozinofil monosit oranı ve Troponin arasındaki korelasyon anlamlıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eozinofil monosit oranının başvurudaki sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu öngörebileceğini ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun akut koroner sendromdaki prognostik rolü nedeniyle,eozinofil monosit oranının akut koroner sendromlu hastalarda kötü sonlanımın bir göstergesi olabileceğini belirledik.Eozinofil monosit oranının akut koroner sendromdaki etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Eozinofil monosit oranı, akut koroner sendrom; sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu.

Evaluation of the Relationship Between Eosinophil to Monocyte Ratio and Ieft Ventricle Ejection Fraction in Patients With Acute Coronary Syndrome

Şeyhmus Külahçıoğlu1, Kadir Bıyıklı1, Doğancan Çeneli1, Seda Tanyeri1, Barkın Kültürsay1, Berhan Keskin1, Okan Korun1, Ender Ozgun Cakmak1, Enver Yücel2, Ali Karagoz1, İbrahim Tanboğa3, Cihangir Kaymaz1
1Kartal Kosuyolu Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, İstanbul
2Sancaktepe Ilhan Varank Training And Research Hospital,department Of Cardiology, İstanbul
3Nisantasi University, Department Of Bıostatistics, İstanbul

INTRODUCTION: Biomarkers have an important role in acute coronary syndromes.Various biomarkers,especially neutrophil to lymphocyte ratio,have been used to determine mortality in acute coronary syndrome.Eosinophil to monocyte ratio,which is also an inflammatory marker,has been evaluated in acute ischemic stroke,and in many cardiovascular diseases;its prognostic impact has been validated.We aimed to investigate the relationship between eosinophil to monocyte ratio and ejection fraction in acute coronary syndrome.
METHODS: 210 patients who underwent coronary revascularization were enrolled.Complete blood count,fasting blood glucose,creatinine,Troponin I,total cholesterol,low-density lipoprotein,high-density lipoprotein,triglyceride measurements were done.Transthoracic echocardiography and coronary angiography were performed.The patients with at least one ≥70% coronary stenosis were included.
RESULTS: 149(70.9 %) Non-ST elevated and 61(29.1 %) ST elevated myocardial infarction patients were analysed.In ST elevated myocardial infarction group,eosinophil to monocyte ratio,hemoglobin,and ejection fraction were lower;low-density lipoprotein,C-reactive protein,and Troponin were higher.Eosinophil to monocyte ratio was significantly higher in Non-ST elevated group than in the ST elevated group,and increased eosinophil to monocyte ratio was correlated with an increase in left ventricle ejection fraction in multiple linear regression analysis.The partial plot showed an association between eosinophil to monocyte ratio and ejection fraction.Until eosinophil to monocyte ratio increases to 0.2 level,ejection fraction increases;upper than 0.2 no effect of eosinophil to monocyte ratio on ejection fraction was detected.The correlation between eosinophil to monocyte ratio and Troponin was significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Eosinophil to monocyte ratio might predict left ventricle ejection fraction on admission and because of the prognostic role of left ventricle ejection fraction,eosinophil to monocyte ratio also may be a predictor of worse outcomes in acute coronary syndrome.

Keywords: Eosinophil to monocyte ratio, acute coronary syndrome; left ventricle ejection fraction.

Şeyhmus Külahçıoğlu, Kadir Bıyıklı, Doğancan Çeneli, Seda Tanyeri, Barkın Kültürsay, Berhan Keskin, Okan Korun, Ender Ozgun Cakmak, Enver Yücel, Ali Karagoz, İbrahim Tanboğa, Cihangir Kaymaz. Evaluation of the Relationship Between Eosinophil to Monocyte Ratio and Ieft Ventricle Ejection Fraction in Patients With Acute Coronary Syndrome. Van Med J. 2022; 29(2): 162-167

Sorumlu Yazar: Şeyhmus Külahçıoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale