E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
F2 Nesil Farelerde İndol-3-Asetik Asitin Böbrek Katalaz, Süperoksit Dismutaz ve Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri Üzerine Olan Etkisi [Van Med J]
Van Med J. 2004; 11(3): 64-68

F2 Nesil Farelerde İndol-3-Asetik Asitin Böbrek Katalaz, Süperoksit Dismutaz ve Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri Üzerine Olan Etkisi

H. Ramazan Yılmaz1, Eşref Yüksel2, Yusuf Türköz3
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Isparta,
2İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
3Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya

Amaç: İndol-3-asetik asit (IAA)’in, reaktif oksijen türlerini (ROT) oluşturduğu bilinmektedir. IAA böbrek yetmezliği, hipoglisemi, myotoniye sebep olmaktadır. Bu çalışmada, IAA’in F2 nesil farelerde böbrek katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzim aktivitelerine etkisi araştırıldı. Metod: Dişi fareler (Mus musculus) üç gruba ayrıldı. İki dişi bir erkekle çiftleştirildi. Birinci gruptaki dişilere, IAA’in 300mg/kg vücut ağırlığı dozu etanolde 1/40 seyreltilerek üç günde bir deri altına verildi. İkinci gruptaki dişilere, kontrol grubu olarak etanol aynı yolla verildi. Üçüncü gruptakilere de, kontrol etanolün miktarı kadar serum fizyolojik verildi. Bu işlemler iki nesil boyunca yapıldı. Böbrek dokusunda enzim aktiviteleri spekrofotometrik olarak tayin edildi. Bulgular: IAA verilen gruptaki F2 nesilde, CAT aktivitesi kontrol etanol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azaldı (p<0.002). Gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında SOD ve GSH-Px aktivitelerinde anlamlı bir fark gözlenmedi. Sonuç: IAA’in F2 nesil farelerde böbrek CAT aktivitesini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İndol-3-asetik asit, katalaz, süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz, böbrek.

The Effect Of Indole-3-Acetic Acid On Catalase, Superoxide Dismutase, And Glutathione Peroxidase Activities In Kidneys Of The Second Generation Rats

H. Ramazan Yılmaz1, Eşref Yüksel2, Yusuf Türköz3
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Isparta,
2İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
3Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye.

Aim: Indole-3-acetic acid (IAA) has been known to generate reactive oxygen species (ROS). IAA causes renal dysfunction, hypoglycemia, and myotonia. In this study, the effect of ındule-3-acelic acid on mice catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), and glutathione peroxidase (GSH-Px) activities in the kidneys the second generation were investigated. Methods: Female mice (Mus musculus) were divided into 3 groups. For mating, two females and one male were held in a steinless steel cage. IAA was intraperitoneally administrated to maternal mice as 1/40 dilution of 300 mg/kg body weight in 3 day intervals. As controls, ethanol and serum physiologic were administrated. This experimental treatment was carried out for over 2 generations. Spectrophotometric methods were used to determine the activities of above-mentioned enzymes in the kidney tissue. Results: In the second generation of IAA administrated mice, CAT activity was found to be lower than control ethanol group (p<0.002). There was no significant difference in the SOD and GSH-Px activities among IAA, control ethanol, and control serum physiologic groups. Conclusion: As a result, we can say that the CAT was affected negatively from IAA toxicity.

Keywords: Indole-3-acetic acid, catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, kidney.

H. Ramazan Yılmaz, Eşref Yüksel, Yusuf Türköz. The Effect Of Indole-3-Acetic Acid On Catalase, Superoxide Dismutase, And Glutathione Peroxidase Activities In Kidneys Of The Second Generation Rats. Van Med J. 2004; 11(3): 64-68
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale