E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
İnsan Kumulus Granüloza Hücrelerinin İzolasyonu [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(1): 84-89 | DOI: 10.5505/vtd.2022.20805

İnsan Kumulus Granüloza Hücrelerinin İzolasyonu

Murat Serkant Ünal1, Cihan Kabukçu2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Foliküller, ovaryumun temel fonksiyonel birimleridir. Overyan foliküllerin büyümesi ve gelişmesi, granüloza hücrelerinin çoğalması ve farklılaşması ile karakterizedir. Oositler graaf folikül içerisinde kumulus granulosa hücreleriyle çevrili olarak bulunur. Bizim bu çalışmadaki amacımız oositin mikroçevresini oluşturan kumulus granüloza hücrelerini daha kolay ve hızlı bir şekilde izole etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 25-30 yaş aralığında, folikül sayısı on ve üzerinde olan ve infertilite nedeni erkek faktör olan iki bayan hasta alındı. OPU (oosit toplama) işleminden sonra elde edilen kumulus granüloza-oosit komplekslerine birbirlerinden ayrılmaları için denüdasyon işlemi uygulandı. Daha sonra kumulus granüloza hücreleri Tip I kollajen ile kaplı kültür kaplarına ekilerek primer hücre kültürü oluşturuldu.
BULGULAR: Flask kültür kaplarına ekilen kumulus granüloza hücreleri prolifere olarak 14. günde konflue oldular. Mikroskop altında yapılan sayımda kültür kaplarında sırasıyla 4x105 ve 5x105 hücrenin ürediği gözlemlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kumulus granüloza hücrelerinin geliştirilen izolasyon yöntemleri sayesinde daha kolay bir şekilde kültüre edilebilmeleri kaliteli oosit ve embriyo elde edilmesi yönündeki çalışmalara ivme kazandırabilir.

Anahtar Kelimeler: Kumulus granüloza hücreleri, ovaryum, hücre kültürü

Isolation of Human Cumulus Granulosa Cells

Murat Serkant Ünal1, Cihan Kabukçu2
1Department of Histology and Embriyology, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Pamukkale University, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: Follicles are the basic functional units of the ovary. It is characterized by the growth and development of ovarian follicles, proliferation and differentiation of granulosa cells. Oocytes are found in the graaf follicle surrounded by cumulus granulosa cells. Our aim in this study is to isolate the cumulus granulosa cells, which form the microenvironment of the oocyte, more easily and quickly.
METHODS: Two female patients aged 25-30 years, with ten or more follicles and male factor infertility were included in the study. The cumulus granulosa-oocyte complexes obtained after OPU (oocyte pick-up) were denuded to separate them from each other. Then, the cumulus granulosa cells were seeded into culture dishes coated with Type I collagen and primary cell culture was established.
RESULTS: Cumulus granulosa cells inoculated in flask culture dishes proliferated and became confluent on the 14th day. In the count made under the microscope, it was observed that 4x105 and 5x 105 cells were grown in the culture dishes, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The ability to culture cumulus granulosa cells more easily thanks to the isolation methods developed can accelerate the studies on obtaining quality oocytes and embryos.

Keywords: Cumulus granulosa cell, ovarium, cell culture

Murat Serkant Ünal, Cihan Kabukçu. Isolation of Human Cumulus Granulosa Cells. Van Med J. 2022; 29(1): 84-89

Sorumlu Yazar: Murat Serkant Ünal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale