E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
70 yaş üstü hastalarda robot yardımlı radikal prostatektomi: Operatif, onkolojik, ve fonksiyonel sonuçlar [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 9-14 | DOI: 10.5505/vtd.2021.22438

70 yaş üstü hastalarda robot yardımlı radikal prostatektomi: Operatif, onkolojik, ve fonksiyonel sonuçlar

Erem Asil1, Mehmet Yıldızhan1, Erdem Koç2, Murat Keske3, Bahri Gök2, Abdullah Erdem Canda4, Ali Fuat Atmaca2, M. Derya Balbay4
1Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Kayseri Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kayseri, Türkiye
4Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada 70 yaşın üzerinde robot yardımlı radikal prostatektomi (RYRP) yapılan hastalar ile 70 yaş altında RYRP uygulanan hastaların sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2009-Aralık 2018 arasında 4 cerrah tarafından gerçekleştirilen toplam 1019 vakanın verileri retrospektif olarak incelendi. Her bir cerrahın ilk 50 vakası öğrenme eğrisi nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. 70 yaşın üzerindeki ve 70 yaş altındaki hastalar 2 gruba ayrıldı. Grup 1: ≥70 yaş olan hastalar (n=151), grup 2: <70 yaş olan hastalar(n=668) olarak ele alındı. (n=819).
BULGULAR: Sırasıyla grup 1 ve 2’de ortalama hasta yaşı 72.6± 2.5 ve 60.9±5.4 yıl p=0.00; ortalama konsol süresi 148.2±53.3 ve 148.7±45.1 dakika, p=0.94; mesane boynu rekonstrüksiyon gereksinim oranı %21.2 ve %12.4, p=0.005; ortalama transüretral kateter kalış süresi 9.4±3.4 ve 9.0±3.9 gün, p=0.170 saptanmıştır. Sırasıyla grup 1 ve 2’de, pozitif cerrahi sınır, grup 1’de %27.2, grup 2’de %24.1, p=0.432 olarak benzer bulunmuştur. Erektil fonksiyon oranları (IIEF≥21) (postoperatif 12. ay grup 1’de %26.3, grup 2’de %50.2, p=0.005) grup 2 de daha iyi saptanmıştır. 12. ay sonunda kontinans oranları grup1 ve grup 2 de sırasıyla %89.5 ve %96.6 olarak tespit edilmiştir (p=0.002).
TARTIŞMA ve SONUÇ: 70 yaş üstü hastalarda RYRP ameliyatı, 70 yaşın altındaki hastalara göre fonksiyonel sonuçlar açısından daha kötü olmakla beraber, onkolojik ve operatif bulguları birbirine benzer ve güvenilir bir cerrahi prosedürdür.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Robotik prostatektomi, Yaşlı hastalar

Robot assisted radical prostatectomy in elderly patients older than 70 years old: Operative, oncologic and functional outcomes

Erem Asil1, Mehmet Yıldızhan1, Erdem Koç2, Murat Keske3, Bahri Gök2, Abdullah Erdem Canda4, Ali Fuat Atmaca2, M. Derya Balbay4
1Department Of Urology, Ankara State Hospital, Ankara,turkey
2Department Of Urology, Yildirim Beyazit University, School Of Medicine, Ankara, Turkey
3Department Of Urology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey
4Department Of Urology, Koc University, School Of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the results of patients who underwent robot-assisted radical prostatectomy (RARP) over 70 years old and those who underwent RARP under 70 years old.
METHODS: A total of 1019 cases performed by 4 surgeons between February 2009 and December 2018 were reviewed retrospectively. First 50 cases of each surgeon were not included to exclude the learning curve effect. All patients (n = 819) were divided into two groups according patient age, Group 1 = ≥70 years old (n = 151), Group 2 = <70 years old (n = 668).
RESULTS: : Mean patient age was 72.6± 2.5 versus 60.9±5.4 years p=0.00; mean console time was 148.2±53.3 versus 148.7±45.1 minutes, p=0.94; bladder neck reconstruction was 21.2% versus 12.4%, p=0.005; transurethral catheter removal time was 9.4±3.4 versus 9.0±3.9 days, p=0.170; for groups 1 and 2, respectively. Positive surgical margin rates were 27.2% versus 24.1%, p=0.432; erectile function (IIEF≥21) rates on postoperative 12th-month were 26.3% versus 50.2%, p=0.005 for groups 1 and 2, respectively. 12th-month continence rates were 89.5% versus 96.6%, p=0.002 for groups 1 and group 2, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: RARP in patients over 70 years old is worse in terms of functional outcomes than patients under 70 years old. RARP surgery in patients over 70 years old is a safe surgical procedure with similar oncologic and operative outcomes.

Keywords: Prostate cancer, Robotic prostatectomy, Elderly patients

Erem Asil, Mehmet Yıldızhan, Erdem Koç, Murat Keske, Bahri Gök, Abdullah Erdem Canda, Ali Fuat Atmaca, M. Derya Balbay. Robot assisted radical prostatectomy in elderly patients older than 70 years old: Operative, oncologic and functional outcomes. Van Med J. 2021; 28(1): 9-14

Sorumlu Yazar: Mehmet Yıldızhan, Türkiye
LookUs & Online Makale