E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Periferik Pulmoner Lezyonlarda İnce Kesit Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Bronkoskopik Fırça Biyopsinin Tanısal Yeri [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 320-326 | DOI: 10.5505/vtd.2022.26443

Periferik Pulmoner Lezyonlarda İnce Kesit Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Bronkoskopik Fırça Biyopsinin Tanısal Yeri

Esma Gezer Pekyen1, Bünyamin Sertoğullarından2
1İslahiye Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Gaziantep
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastaliklari Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer periferindeki lezyonlar periferik pulmoner lezyonlar (PPL) olarak adlandırılır. PPL tanısı, malign nitelikte olabileceğinden önemlidir. Bronş labirentinde rehberlik eden bir aracın yokluğunda PPL'ye tanı koymak zordur. Bilgisayarlı tomografi (BT) ince kesit multiplanar rekonstrüksiyon görüntüleri PPL bronkoskopik tanısında alternatif kılavuz olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, multiplanar rekonstrüksiyon görüntüleri rehberliğinin PPL'ye tanısal işlem etkinliğini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Merkezimizdeki Toraks BT multiplanar rekonstrüksiyon ince kesit görüntüleri rehberliğinde bronkoskopik fırça biyopsisi yapılan PPL bulunan hastalar retrospektif olarak incelendi. Lezyonun distal bronşa uzaklığı, bronş ilişkisinin varlıği, PPL yeri ve boyutu hastane görüntü kayıt arşivinden kaydedildi. Tanı oranı, işlem kayıtlarından elde edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 92 olgu alındı. Ortalama PPL boyutu 40 ± 21 mm ve ortalama distal bronş lezyon mesafesi 27 ± 19 mm idi. Bronşiyal ilişki 49 (%53.3) hastada saptandı. Yöntemin tanısal verimi % 48.9 bulundu. Bronş ilişkisi olan hastalarda tanı oranı (%67.3) olmayanlara göre (%26.7) anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.001). Lojistik regresyon analizinde tanıyı etkileyen faktörler; distal bronş lezyon mesafesi, bronş ilişkisi varlığı ve lezyonun lokalizasyonu idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Multiplanar ince kesit BT rekonstrüksiyon görüntüleri girişimsel radyoloji ünitesinin bulunmadığı ve diğer rehberlik araçlarının kullanılamadığı merkezlerde PPL bulunan ve 20 mm 'den büyük ve bronş ilişkisi olan olan olgularda bronkoskopi rehberliği için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, bilgisayarlı tomografi, periferik pulmoner lezyon

Diagnostic Role of Bronchoscopic Brush Biopsy Guided by Thin Section Computed Tomography in Peripheral Pulmonary Lesions

Esma Gezer Pekyen1, Bünyamin Sertoğullarından2
1Islahiye State Hospital, Chest Diseases, Gaziantep
2Katip Celebi University Medical Faculty Department of Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine, Izmir

INTRODUCTION: Pulmonary lesions in peripheral lung are considered as Peripheral pulmonary lesions(PPL).Diagnosis of PPL is important because it can be malignant nature.Diagnosis of PPL has limited sensitivity in the absence of a target-guiding tool in the bronchial labyrinth.Multiplanar reconstruction images created with thin multi-slice imaging of computed tomography(CT) have started to be used as an alternative guide for bronchoscopy of PPL.In this study, we aimed to examine the diagnostic efficiency of the guidance of multiplanar reconstruction images for PPL diagnosis.
METHODS: Patients have PPL who underwent a bronchoscopic brush biopsy by gidance of multiplanar reconstruction thin images on thorax CT scans were retrospectively analyzed.The distance of the lesion to the distal bronchus,presence of bronchial association and location and size of PPL were recorded from hospital image archive system.The diagnostic rate was recorded from the procedure record unit.
RESULTS: The study was conducted with 92 cases.The mean size of PPL was 40±21 mm, and the average distal bronchial lesion distance was 27±19 mm.Bronchial association was found in 49(53.3%) patients. The diagnostic yield of the method was 48.9%.Diagnostic rate in patients with bronchial association(67.3%) was found to be significantly higher than those without(26.7%)(p=0.001).In logistic regression analysis, the factors affecting the diagnosis were distal bronchial lesion distance, presence of bronchial association and localization of the lesion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The guidance of thin multi-slice CT reconstruction images for PPL diagnosis can be easily performed in patients with PPL that over 20 mm and have bronchial association in centers where there is no interventional radiology unit and other guidance tools.

Keywords: computed tomography, lung cancer, peripheral pulmonary lesion,

Esma Gezer Pekyen, Bünyamin Sertoğullarından. Diagnostic Role of Bronchoscopic Brush Biopsy Guided by Thin Section Computed Tomography in Peripheral Pulmonary Lesions. Van Med J. 2022; 29(3): 320-326

Sorumlu Yazar: Esma Gezer Pekyen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale