E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Benzidamin Hidroklorür Venöz Kanülasyonda EMLA’ya Alternatif Olabilir Mi? [Van Med J]
Van Med J. 2004; 11(3): 75-80

Benzidamin Hidroklorür Venöz Kanülasyonda EMLA’ya Alternatif Olabilir Mi?

İsmail Katı1, Murat Tekin1, Emin Silay1, Cihat Yağmur1, İsmail Coşkuner1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van

Amaç: Bu çalışmada erişkin hastalarda damar yolu açılması sırasında topikal olarak tek doz uygulanan EMLA (eutectic mixture of local anesthetic) ile benzidamin hidroklorürün analjezik etkinlik, maliyet, hemodinamik ve yan etkileri açısından karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: ASA I-III grubundan yaşları 18-60 arasında değişen 100 hasta randomize çift kör olarak 2 gruba ayrıldılar. IV kanülasyondan 1 saat önce birinci gruba EMLA, ikinci gruba ise benzidamin hidroklorür uygulandı. Kanül yerleştirilirken, olguların ağrıları VAS ile değerlendirildi. İşlem sırasında hemodinamik değişiklikler ve yan etkiler kaydedildi. Bulgular: VAS skorları EMLA grubunda benzidamin grubuna göre anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.01). Kan basıncı açısından gruplar karşılaştırıldığında kanülasyon sonrası 1., 3., 4. ve 6. dakika sistolik kan basınçları ve kanülasyondan sonra 6. dakika ortalama kan basınçları benzidamin grubunda anlamlı olarak daha yüksek idi (p<0.05). Gruplar kendi içerisinde kan basıncı ve kalp atım hızı yönünden kanülasyon öncesine göre kanülasyon sonrası karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı. EMLA grubunda ciltte solukluk ve uyuşma anlamlı olarak daha fazla idi (p<0.05). Diğer yan etkiler açısından anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Benzidamin hidroklorür jelin, EMLA kreme göre analjezik etkinliğinin daha az olmasına karşın, olguların büyük çoğunluğunda yeterli analjezi sağlaması yanında maliyetinin de düşük olması nedeni ile damar yolu açılması sırasında EMLA kreme alternatif olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: EMLA, benzidamin hidroklorür, intravenöz kanülasyon, hemodinamik etkiler

Can Benzydamine Hydrochloride be An Alternative to EMLA Cream for Intravenous Cannulation?

İsmail Katı1, Murat Tekin1, Emin Silay1, Cihat Yağmur1, İsmail Coşkuner1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van

Aim: The purpose of this study was to compare the effectiveness of a single dose of the EMLA cream with benzydamine hydrochloride for efficiency of analgesia, costs, hemodynamic effects and side effects during intravenous cannulation in adult patients. Method: A hundred ASA I-III adult patients, aged between 18-60 years were randomly, double blind placed in two groups. In the first group, EMLA cream was topically applied for dermal anesthesia, and in the second group, benzydamine hydrochloride gel was topically applied for dermal anesthesia one hour before intravenous cannulation. The pain was evaluated with VAS during cannula insertion. The hemodynamic changes and side effects were recorded. Results: The EMLA group’s VAS scores were significantly lower than benzydamine group (p<0.01). When compared to blood pressures in both groups, the systolic blood pressures were significantly higher at first, third, fourth and sixth minute after cannulation, and mean blood pressures were significantly higher at sixth minute in benzydamine group (p<0.05). In both groups, there were not significant differences the blood pressures and heart rates compared to control values after intravenous cannulation. In EMLA Group, fadeness and numbness were significantly higher (p<0.05). There were not significant differences in view of other side effects. Conclusion: As a reselt although benzydamine hydrochloride gel has got less analgesic efficiency than EMLA cream, it provided analgesia in the greater part of the patients, in addition, its cost is cheaper than EMLA. Therefore, we suggested that, it may be an alternative to EMLA cream for intravenous cannulation.

Keywords: EMLA, benzydamine hydrochloride, intravenous cannulation, hemodynamic effects

İsmail Katı, Murat Tekin, Emin Silay, Cihat Yağmur, İsmail Coşkuner. Can Benzydamine Hydrochloride be An Alternative to EMLA Cream for Intravenous Cannulation?. Van Med J. 2004; 11(3): 75-80
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale