E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Acil Serviste El Yıkama Alışkanlıkları ve Ülkemizdeki Sağlık Politikalarının Bu Alışkanlık Üzerine Etkileri [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 176-182 | DOI: 10.5505/vtd.2016.27003

Acil Serviste El Yıkama Alışkanlıkları ve Ülkemizdeki Sağlık Politikalarının Bu Alışkanlık Üzerine Etkileri

Ali Haydar Akça1, Mustafa Keşaplı2
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Van
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya

Amaç: Bu çalışmanın amacı, acil servis çalışanlarının el yıkama konusundaki tutumunu belirlemek ve daha önceki çalışmalarla karşılaştırarak son yıllarda bu konuda yapılan çalışmaların etkinliğini değerlendirmeye çalışmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde prospektif olarak gerçekleştirildi. Çalışma formlarına çalışmaya alınan sağlık çalışanının meslek grubu, temas tipi, yıkama yapıp yapmadığı, sabun ya da antiseptik kullanımı ve kurulama yapılıp yapılmadığını kaydedildi. İstatistik analizde Ki-kare testi kullanıldı ve p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Gözlem boyunca gerçekleştirilen 814 temasın 561’i (%68.9) temiz, 253’ü (%31.1) kirli temas olduğu saptandı. Tüm gruplarda temiz temaslarda el yıkama oranı %14.7, kirli temaslarda ise %30.0 olarak tespit edildi. Kirli temaslarda el yıkama oranı anlamlı şekilde daha yüksek bulundu. Eldiven kullanımı değerlendirildiğinde ise 814 temasın 298’inde (%36.6) eldiven kullanıldığını, 516’sında ise (%63.4) eldiven kullanılmadığını gözlendi. Eldiven kullanımı meslek gruplarına göre incelendiğinde hemşirelerde eldiven kullanım oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Sabun ya da antiseptik kullanımı değerlendirildiğinde, 814 temasın 119’unda (%14.6) sabun ile yıkama yapıldığını, 40’ında (%4.9) ise antiseptik solüsyon kullanıldığını tespit edildi. Sonuç: Daha önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında acil serviste el yıkama oranlarında yapılan uygulamalara rağmen anlamlı bir artış saptanmadı. El hijyenine uyumu artırmaya yönelik politikaların sorgulanmasına ve gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, acil, el yıkama

Hand Hygiene Practices in Emergency Clinic and Effects of Health-Care Policies to This Practice in Our Country

Ali Haydar Akça1, Mustafa Keşaplı2
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Van
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya

Objective: The aim of this study is to define the attitude of hand hygiene practices among healthcare providers in Emergency Clinic and to compare with previous studies and assess the effectiveness of studies made up to improve compliance to hand hygiene guidelines. Materials and Methods: The study was prospectively conducted in Emergency Clinic of Antalya Training and Research Hospital. The title of healthcare provider, type of contact, whether hand hygiene with soap or antiseptic solution applied or not and drying condition recorded on study forms. Chi-square test was used in statistical analysis and p<0.05 assumed significant. Results: 814 contacts observed during this study. 561 (%68.9) of them were classified as clean and 253 (%31.1) as dirty. Totally, hand washing rate was %14.7 in clean contact group and %30.0 in dirty. Hand washing in dirty contact group was significantly higher. When we checked the glove usage, only 298 (%36.6) contacts applied with gloves. Glove usage was significantly higher in nurses. On the other hand, 119 (%14.6) of total 814 contacts hand washing applied with soap, 40 (%4.9) was with antiseptic solution. Conclusion: As compared with previous studies, we could not find significant enhancement in hand washing rates despite encouraging applications in last years. Policies for hand hygiene practices should be questioned and revised.

Keywords: Hand hygiene, emergency, hand washing

Ali Haydar Akça, Mustafa Keşaplı. Hand Hygiene Practices in Emergency Clinic and Effects of Health-Care Policies to This Practice in Our Country. Van Med J. 2016; 23(2): 176-182
LookUs & Online Makale