E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Diyabet, KOAH'lı Hastalarda Solunum Fonksiyonlarını Kötü Yönde Etkiler [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(1): 103-107 | DOI: 10.5505/vtd.2022.27880

Diyabet, KOAH'lı Hastalarda Solunum Fonksiyonlarını Kötü Yönde Etkiler

Mehmet Hakan Bilgin1, Ahmet Arisoy2, Bunyamin Sertogullarindan3
1Özel Lokman Hekim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Van,Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye
3Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, sigara içimi ve biomass maruziyetine bağlı olarak gelişebilen ve tüm sistemleri etkileyebilen bir hastalıktır. KOAH lı hastalarda ek hastalıklar morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır. DM multisistemik bir hastalık olup tüm organları etkilediği gibi solunum sitemini de etkilemektedir. Çalışmamızın temel amacı KOAH’lı hastaların diyabetten dolayı solunum fonksiyonlarındaki değişikliklerin spirometrik olarak değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 72 KOAH olgusu çalışmaya alındı. Bu olguların 37’si KOAH, 35’i KOAH + DM hastaları idi. Olgular etyolojik neden aranmaksın iki ana grupta değerlendirildi. KOAH süresi tanı veya hasta anamnezine göre yıl olarak kaydedildi, buna benzer şekilde DM hastaları da tanı veya hasta anamnezine göre yıl olarak kaydedildi. Hastalara solunum fonksiyon testi yapıldı. Her iki grubun spirometrik değerleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: 37 olgu KOAH (% 51,4) 35 olgu KOAH + DM (%48,6) mevcuttu, genel olarak belirlenen iki grup arasında veriler değerlendirildiğinde istatiksel olarak fark olmamasına rağmen solunum fonksiyon parametrelerindeki değişiklikler göze çarptı. Cinsiyete göre değerlendirmede ise FEV1%, FVC%, FEV1/FVC oranı parametrelerinde istatistiki olarak anlamlı farklar bulundu. Gruplar arasında (KOAH ile KOAH + DM ) yaş ile FEV1, FVC, FVC % oranları arasında anlamlı negatif korelasyon mevcuttu, yaş ile KOAH süresi arasında ise anlamlı pozitif korelasyon vardı. FEV1 ile PCO2, KOAH süresi oranları arasında anlamlı negatif korelasyon mevcuttu (sırasıyla r: -0,262 ve r: -0,232 p<0,05). FEV1% ile KOAH süresi oranları arasında ise anlamlı negatif korelasyon (r: -0,247 p<0,05) mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetin KOAH’lı hastalarda solunumsal parametreleri olumsuz yönde etkileyebileceği, bu ilişkiyi gösterebilmek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Solunum fonksiyon testleri, Diabetes Mellitus Tip 2, KOAH

Diabetes Adversely Affects Respiratory Functions in Patients With COPD

Mehmet Hakan Bilgin1, Ahmet Arisoy2, Bunyamin Sertogullarindan3
1Lokman Hekim Hospital Chest Diseases Clinic Van, Turkey
2Department of Chest Diseases, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
3Department of Chest Diseases, Kâtip Çelebi University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, cigarette smoking and exposure to biomass that can occur as a disease can affect all systems. Increased morbidity and mortality in COPD patients with additional diseases. DM is a multisystemic disease affects all organs, it also affects the respiratory reproach. The main purpose of our study is due to diabetes patients with COPD-related lung function changes in spirometric evaluation.
METHODS: A total of 72 COPD cases were included in the study. Of these cases, 37 were COPD patients and 35 were COPD + DM patients. The cases were evaluated in two main groups, not to look for an ethyological cause.COPD duration was recorded as years according to diagnosis or patients’ history, similarly DM patients were recorded as years according to diagnosis or patients’ history. Patients were tested for respiratory function. Spirometric values of both groups were compared.
RESULTS: Statistically significant differences were found in FEV1%, FVC%, FEV1/FVC ratio parameters in the evaluation by gender. There was a significant negative correlation between age (COPD and COPD + DM) and FEV1, FVC, FVC % ratios between the groups, and there was a significant positive correlation between age and COPD duration. There was a significant negative correlation between FEV1 and PCO2, COPD duration rates (r: -0.262 and r: -0.232 p<0.05, respectively). Between FEV1% and COPD duration ratios, there was a significant negative correlation (r: -0.247 p<0.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been found that diabetes can adversely affect respiratory parameters in patients with COPD, and more comprehensive studies are needed to show this relationship.

Keywords: Respiratory function tests, Diabetes Mellitus type 2, COPD

Mehmet Hakan Bilgin, Ahmet Arisoy, Bunyamin Sertogullarindan. Diabetes Adversely Affects Respiratory Functions in Patients With COPD. Van Med J. 2022; 29(1): 103-107

Sorumlu Yazar: Mehmet Hakan Bilgin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale