E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Gebeliğin intrahepatik kolestazı; üçüncü basamak referans merkez sonuçları [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 199-203 | DOI: 10.5505/vtd.2021.32659

Gebeliğin intrahepatik kolestazı; üçüncü basamak referans merkez sonuçları

Onur Karaaslan1, gurcan turkyilmaz2
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Van
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda gebeliğin intrahepatik kolestazı tanısı ile kliniğimizde takip edilen 48 olgunun gebelik sonuçlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2019 ve Nisan 2020 tarihleri arasında kliniğimizde takip edilen 48 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Gebelik kolestazı için tanı kriteleri: 1- kaşıntı 2-laboratuvar bulgularının gebelik kolestazını desteklemesi (ALT, AST>35 U/L, GGT>26 U/L, total bilurubin>1.2 mg/dl ve serum safra asitleri>10µmol/L). Tüm hastalar gebeliğin 37. haftasında doğurtuldu.
BULGULAR: Ortalama anne yaşı 23.5±4.2, ortalama VKİ 22.4±6.1 kg/m2, ortalama gravida 2.4±1.5 ve ortalama parite 1.6±0.9 olarak bulundu. Ortalama tanı haftası 30.4±5.4 hafta ve tanıdan doğuma kadar geçen süre ortalama 29.4±19.5 gündü. Hastaların ortalama ALT değeri 89.4±63.5 U/L, AST değeri 103.5±57.6 U/L ve serum safra asitleri değeri 37.8±21.1 µmol/L idi. Ortalama doğum haftası 37.8±21.1, ve doğum kilosu 3015±465 gramdı. 6 (%12.5) olguda preterm doğum gerçekleşti. Bunların hepsi spontan pretem doğumdu. Olguların %45.8’i vajinal yolla doğum yaparken %54.1 hastada sezaryen ihtiyacı görüldü. 15 hastada fetal distress nedeniyle sezaryen yapıldı. 11 vakada doğum sırasında mekonyumla boyalı amniyotik sıvı görüldü. Hiç bir olguda antepartum ölüm olmadı. Yenidoğanların ortalama 1. dakika Apgar skoru 7.5±2.1, 5. dakika Apgar skoru 8.1±1.6. idi. 7 (%14.5) bebeğin YDYBÜ ihtiyacı oldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebeliğin intrahepatik kolestazı fetus ve yenidoğan için ciddi riskler taşımaktadır. Yaygın kaşıntı şikayeti ile başvuran gebelerde gebelik kolestazı mutlaka tanıda akla gelmeli, bu hastalarda yakın fetal takip ve erken term doğum planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Kolestaz, Perinatal mortalite, Safra asitleri

Intrahepatic cholestasis of pregnancy: results of a tertiary referral center

Onur Karaaslan1, gurcan turkyilmaz2
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, University of Yuzuncu Yıl, Van, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to present the pregnancy outcomes of 48 cases followed up in our clinic with the diagnosis of intrahepatic cholestasis of pregnancy.
METHODS: Medical records of 48 patients were reviewed retrospectively Diagnostic criteria for ICP: 1-itching 2-laboratory findings supporting ICP (ALT, AST>35U/L, GGT>26U/L, total bilurubin>1.2 mg/dl and serum bile acids>10 µmol/L). All participants were delivered at the 37th week of pregnancy.
RESULTS: The mean gestational age at diagnosis was 30.4±5.4 weeks, and the mean duration from diagnosis to birth was 29.4±19.5 days. The mean ALT value of the patients was 89.4±63.5 U/L, the AST value was 103.5±57.6 U/L, and the serum bile acid value was 37.8±21.1 µmol/L. Mean birth week was 37.8±21.1 weeks, and birth weight was 3015±465 grams. Preterm delivery occurred in 6 (12.5%) cases. These were all spontaneous preterm births. While 45.8% of the cases delivered vaginally, 54.1% of the patients needed a cesarean section. Cesarean section was performed in 5 patients due to fetal distress. Meconium stained amniotic fluid was observed in 11 cases during delivery. Antepartum death did not occur in any of the cases. The mean 1st minute Apgar score of the newborns was 7.5 ± 2.1, the 5th minute Apgar score was 8.1 ± 1.6. was. 7 (14.5%) babies needed NICU.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ICP carries severe risks for the fetus and newborn. Pregnancy cholestasis should be considered in the diagnosis of pregnant women who present with common itching complaints, close fetal follow-up and early term delivery should be planned in these patients.

Keywords: Pregnancy, Cholestasis, Perinatal mortality, Bile acids

Onur Karaaslan, gurcan turkyilmaz. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: results of a tertiary referral center. Van Med J. 2021; 28(2): 199-203

Sorumlu Yazar: Onur Karaaslan, Türkiye
LookUs & Online Makale