E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Yozgat Yöresinde Yaşayanlarda Hiperhomosisteineminin Sıklığı [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 198-204 | DOI: 10.5505/vtd.2016.34022

Yozgat Yöresinde Yaşayanlarda Hiperhomosisteineminin Sıklığı

Hasan Ekim1, Meral Ekim2, Yunus Keser Yılmaz3, Muhammet Fevzi Polat4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van
2Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Yozgat
3Bozok Üniversitesi Tıp Faültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat
4Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Yozgat

Amaç: Çalışmamızın amacı derin ven trombozu olmayan gönüllülerde serum homosistein, folat, B6 vitamini ve B12 vitamini seviyelerini belirlemek ve birbirleriyle ilişkilerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızın kapsamına 70 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Biyokimyasal analizler için EIA yöntemi (USCNlife-EİAab’China) kullanılarak homocystein, folik asit, B12 vitamini ve B6 vitamini seviyeleri ölçüldü. Cihazdan elde edilen absorbans değerleri kalibrasyon grafiğinde yerine koyularak örneklerin sonuçları elde edildi. Bulgular: Çalışmamız kapsamına alınan gönüllülerin 35’i erkek, 35’i kadındı, yaşları 17 ile 78 yıl arasında değişmekte ve ortalama yaş 48.9±13.35 yıl idi. Homosisteinemi seviyesi 25 gönüllüde yüksek bulundu. Hiperhomosisteinemik gruptaki gönüllülerin 6’sında folik asit, 4’ünde B12 vitamini ve 3’ünde B6 vitamini seviyeleri normal değerlerin altındaydı. Ortalama homosistein seviyeleri kadınlarda 14.54±6.90 µmol/L, erkeklerde 16.13±10.01 µmol/L olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Hiperhomosisteinemi tespit edilen 25 katılımcının 6’sında kombine metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T ve MTHFR A1298C mutasyonu tespit edildi. Homosisteinemi seviyesi yüksek olanların 10’unda (%40) hipertansiyon tespit edilmişken, homosisteinemi seviyesi normal olan 45 katılımcının ise sadece 7’sinde (%15.5) hipertansiyon tespit edildi (p<0.05). Sonuç: Çalışmamızdan Türk toplumlunda hiperhomosisteineminin ender olmadığı ve artmış hipertansiyon riskiyle birlikte olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, çalışmamızda görüldüğü gibi homosistein seviyesi yüksek olanlarda MTHFR 677 polimorfizmi sıklığı fazladır. Bu yüzden hiperhomosisteinemik olgular bu mutasyon içinde taranmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Homosistein, folat, vitamin B6, vitamin B12, MTHFR

Frequency of hyperhomocysteinemia among people living in Yozgat region

Hasan Ekim1, Meral Ekim2, Yunus Keser Yılmaz3, Muhammet Fevzi Polat4
1Bozok Üniversitesi Tıp Faültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Yozgat
3Bozok Üniversitesi Tıp Faültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat
4Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Yozgat

Objective: The aim of this study is to determine the levels of serum homocysteine, folate, vitamin B6 and vitamin B12 and their relations with each other in volunteers without deep venous thrombosis. Materials and Methods: Seventy apparently volunteers without deep venous thrombosis were included in the study. For biochemical analyses, homocysteine, folic acid, vitamin B12, and vitamin B6 levels were measured by EIA method (USCNlife-EİAab, China). The absorbance values obtained from the device were substituted into the calibration chart to prepare the results of samples. Results: There were 35 male and 35 female patients ranging in age from 17 to 78 years, with a mean age of 48.9±13.35 years old. Twenty five volunteers had hyperhomocysteinemia. In hyperhomocysteinemia group, 6 volunteers had low folic acid level, 4 had low vitamin B12 level, and 3 had low vitamin B6 level. Mean Homocysteine levels were 14.54±6.90 µmol/L in females and 16.13±10.01 µmol/L in males. The difference was significant (p<0.05). Among the 25 participants with hyperhomocysteinemia, 6 had a combination of heterozygous methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) 677 and heterozygous MTHFR 1298 mutations. Ten (40%) individuals with hyperhomocysteinemia had hypertension, while only 7 (15.5%) of the remaining 45 patients with normal homocysteinemia level had hypertension (p<0.05). Conclusion: The data from this study suggest that increased homocysteinemia levels are not rare in Turkish people and are associated with an increased risk for hypertension. In Turkish individuals with hyperhomocysteinemia, there may be a high rate of MTHFR 677 polymorphism, as seen in this study. Therefore hyperhomocysteinemic patients should be screened for this mutation.

Keywords: Homocysteine, folate, vitamin B6, vitamin B12, MTHFR

Hasan Ekim, Meral Ekim, Yunus Keser Yılmaz, Muhammet Fevzi Polat. Frequency of hyperhomocysteinemia among people living in Yozgat region. Van Med J. 2016; 23(2): 198-204
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale