E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pediatrik kafa travmalı hastalarda Acil tıp hekimlerinin kararları ile Pecarn skalasının önerilerinin karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 121-127 | DOI: 10.5505/vtd.2021.34545

Pediatrik kafa travmalı hastalarda Acil tıp hekimlerinin kararları ile Pecarn skalasının önerilerinin karşılaştırılması

Gökhan Eyüpoğlu1, Eren Gokdag2, Mehmet Tatlı3, Ozlem Guneysel4
1Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği
2Yeditepe Üniversitesi Acil Tıp Kliniği
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi
4Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Pediyatrik kafa travma hastalarında Beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) tarama gerekliliğini belirlemek ve Acil Tıp Hekimleri (ATU) ile PECARN skalasının Beyin BT gereksinimi hakkındaki önerilerini karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız retrospektif olarak üçüncü seviye hastanemizde, Ocak 2014-Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Düşme nedeniyle 13 yaşın altında kafa travması geçiren hastalar çalışmaya alındı. Tüm hastaların kayıtları analiz edildi ve her hastanın verilerine retrospektif olarak PECARN ölçeği uygulandı. PECARN ölçeği önerileri not edildi. Beyin BT taramaları radyolog tarafından değerlendirildi. ATU'nun kararı ve PECARN skalasının önerileri karşılaştırıldı. PECARN skalası önerileri ile BT taraması yapılması gereken ancak görüntüleme yapılmamış hastalar ile temasa geçilmiş ve herhangi bir nedenle sağlık kuruluşuna başvuruları olup olmadığı sorgulandı.
BULGULAR: PECARN önerisi ve ATU'nın BT gerekliliği kararları karşılaştırıldı; İki sonucun uyum analizi % 76.6 olarak belirlenmiştir (Kappa katsayısı: 0.766). ATU'nın kararları% 88,76 duyarlılık,% 91,09 özgüllük,% 78,22 pozitif tahmin değeri,% 95,74 negatif tahmin değeri ve% 90,48 doğruluk düzeyindeydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hafif kafa travması geçiren çocukların değerlendirilmesinde ATU kararı ve PECARN ölçeği uyumlu ve yeterli bulunmuştur. Erken BT taramasının kararı yerine, hastanın gözlemlenmesi radyasyon maruziyetini azaltabilir, ancak bu yaklaşımın maliyet etkinliği daha ileri çalışmalarla değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik Kafa Travma, PECARN, Acil Tıp Uzmanı

Comparison of Emergency medicine physician’s decision and Pecarn scale suggestions on pediatric head trauma patients

Gökhan Eyüpoğlu1, Eren Gokdag2, Mehmet Tatlı3, Ozlem Guneysel4
1Ministry of Health Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Department of Emergency Medicine
2Yeditepe University, Department of Emergency Medicine
3Health Sciences University Van Education and Research Hospital Department of Emergency Medicine
4Maltepe University, School of Medicine Department of Emergency Medicine / İstanbul

INTRODUCTION: To determine head CT scan necessity in pediatric head trauma patients and to compare the decisions of Emergency medicine physicians (EMP) and PECARN scale suggestions on head CT scan necessity.
METHODS: Our study was conducted retrospectively in our third stage hospital between January 2014 and December 2014. Patients under the age of 13 with head injury because of fall were included. Registry of all patients was analyzed and PECARN scale was applied to each patient’s data retrospectively. Suggestions of PECARN scale were noted. Head CT scans were reported by radiologist. EMP’s decision and PECARN scale suggestions were compared. Patients whom should had CT scan by PECARN scale suggestions but had no imaging were contacted and questioned about any other reasons to seek medical care.
RESULTS: PECARN suggestion and EMP’s decisions of CT necessity compared. Concordance analysis of two results are determined as 76.6% (Kappa coefficient: 0.766). EMP’s decisions had 88.76% sensitivity, 91.09% specificity, 78.22% positive predictive value, 95.74% negative predictive value and 90.48% accuracy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In assessment of children with minor head injury EMP decision and PECARN scale were found coherent and sufficient. Instead of early decision of CT scan, observation of patient can reduce radiation exposure, but cost effectivity of this approach should be evaluated by further studies.

Keywords: Pediatric head trauma, PECARN, Emergency Medicine Physician

Gökhan Eyüpoğlu, Eren Gokdag, Mehmet Tatlı, Ozlem Guneysel. Comparison of Emergency medicine physician’s decision and Pecarn scale suggestions on pediatric head trauma patients. Van Med J. 2021; 28(1): 121-127

Sorumlu Yazar: Gökhan Eyüpoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale