E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Otoimmün Büllöz Hastalığı Olan Hastalarda Rituksimab'ın Etkinliği: Retrospektif Kohort Çalışması [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 133-136 | DOI: 10.5505/vtd.2021.35336

Otoimmün Büllöz Hastalığı Olan Hastalarda Rituksimab'ın Etkinliği: Retrospektif Kohort Çalışması

Özge Aşkın, Ayşe Mine Gök, Tuğba Kevser Uzunçakmak, Zekayi Kutlubay
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı otoimmün büllöz hastalıklarda rituksimabın etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 2012-2019 yılları arasında kliniğimizde otoimmün büllöz hastalık nedeniyle rituksimab tedavisi alan hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanısı, infüzyon öncesi kutanöz/mukozal tutulum varlığı, infüzyon sayısı, anti-desmoglein 1, anti-desmoglein 3 ve tedavi öncesi ve sonrası indirekt immünofloresan verileri, tedavi yanıtları ve yan etkiler kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmamızda, rituksimab tedavisi sonrası anti-desmoglein 1 ve anti-desmoglein 3 seviyelerinde ve indirekt immünofloresans birikimlerinde anlamlı bir düşüş bulduk.(her ikisinde de P <0.001 olarak saptandı)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları rituksimabın sistemik steroid tedavisi ile birlikte kullanılabilen etkili bir ajan olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: anti-desmoglein, büllöz pemfigoid, pemfigus vulgaris, ritüksimab

Efficacy of Rituximab in Patients with Autoimmune Bullous Disease: A Retrospective Cohort Study

Özge Aşkın, Ayşe Mine Gök, Tuğba Kevser Uzunçakmak, Zekayi Kutlubay
Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Dermatology, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of rituximab in autoimmune bullous diseases.
METHODS: In this study, the data of patients who received rituximab treatment for autoimmune bullous disease in our clinic between 2012 and 2019 were retrospectively reviewed. The patients age, sex, diagnosis, presence of cutaneous/mucosal involvement before infusion, number of infusions, anti-desmoglein 1, anti-desmoglein 3 and indirect immunofluorescence data before and after treatment, treatment responses and side effects were recorded.
RESULTS: In our study, we found a significant decrease in anti-desmoglein 1 and anti-desmoglein 3 levels and accumulations in indirect immunofluorescence after rituximab treatment. (P <0.001 for both)
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results from our study showed that rituximab is an effective agent that can be used with systemic steroid treatment.

Keywords: anti-desmoglein, bullous pemphigoid, pemphigus vulgaris, rituximab

Özge Aşkın, Ayşe Mine Gök, Tuğba Kevser Uzunçakmak, Zekayi Kutlubay. Efficacy of Rituximab in Patients with Autoimmune Bullous Disease: A Retrospective Cohort Study. Van Med J. 2021; 28(1): 133-136

Sorumlu Yazar: Ayşe Mine Gök, Türkiye
LookUs & Online Makale