E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Adolesanlardaki Primer Dismenorenin Vücut Kütle İndeksi ile İlişkisi* [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 154-157

Adolesanlardaki Primer Dismenorenin Vücut Kütle İndeksi ile İlişkisi*

Mansur Kamacı1, Yalçın Önder2, Nevzat Akman3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
2Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı, Amasya
3YYÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD, Van

Adolesanlarda; primer dismenorenin, vücut kütle indeksi ile ilişkisini saptamak amacıyla çalışma planlanmıştır. GATA Hemşirelik Yüksek Okulu ile Hemşirelik Meslek Okulu'nda okuyan 571 öğrencinin, hazırlamış olduğumuz dismenore tarama testine verdikleri cevapların istatiksel değerlendirilmesi yapıldı. GATA Hemşirelik Yüksek Okulu ile Hemşirelik Meslek Okulu'nda okuyan 15-24 yaşındaki (ortalama 18.9*0.06) öğrencinin vücut kütle indeksinin 497 (%88)'nin normal, 51 (%9)'unun düşük, 14 (%3)'ünün yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %69'unun primer dismenoresi, %46'sının artraljisi, %39'unun mastaljisi olduğu saptandı. Olguların 6'lı sözel ve görsel ağrı skalasına verdikleri cevapların değerlendirilmesinde %49'unun orta derecede, %33'ünün hafif derecede, %18'inin ise şiddetli derecede primer dismenoreden yakındıkları, 162 (%42) olgunun nonsteorid antiinflamatuar ve çeşitli analjezik ve antipiretikleri kullandıkları belirlendi. Yapılan çalışmada primer dismenore ile vücut kütle indeksi arasında istatiksel anlamlılığın olmadığı (p > 0.05) ki-kare testi ile belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Adolesanlar, vücut kütle indeksi, primer dismenore.

Relation Between Primary Dysmenorrhea and Body Mass Index in Adolescents

Mansur Kamacı1, Yalçın Önder2, Nevzat Akman3
1YYÜ Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum ABD, Van
2Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı, Amasya
3YYÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD, Van

We applied a dysmenorrhea screening test to 571 cases who were students of GATA High Nursery School (4 year education) and of Nursery School (2 year education). This Study was planned to evaluate the relation between body mass index and primary dysmenorrhea in adolescents. Ages were between 15-24 years and average was 18.9*0.06. Their body mass index were determined as follows: 88 % (n = 497) normal, 9% (n = 51) low and 3% (n = 14) high. Complaints of students were 69% dysmenorrhea, 46% arthralgy and 39% mastalgy. Evaluating the cases with the '6' oral and visual pain scale, we found that ratio of cases complaining about having mild moderate and severe primary dysmenorrhea were respectively, 33%, 49% and 18%. 162 (42%) cases have used different kinds of nonsteroid anti-inflammatory and analgesic drugs for the relief of primary dysmenorrhea. As a result, we concluded that there is no statistically significant relation between primary dysmenorrhea and body mass index, using x2 analysis test. (p > 0.05).

Keywords: Adolescents, body mass index, primary dysmenorrhea.

Mansur Kamacı, Yalçın Önder, Nevzat Akman. Relation Between Primary Dysmenorrhea and Body Mass Index in Adolescents. Van Med J. 1997; 4(3): 154-157
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale