E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Nötropenik enterokolitin bilgisayarlı tomografi bulguları ve prognozla ilişkisi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 294-299 | DOI: 10.5505/vtd.2021.44370

Nötropenik enterokolitin bilgisayarlı tomografi bulguları ve prognozla ilişkisi

Ali Mahir Gündüz, Nurşen Toprak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Nötropenik enterokolit (NE), başta çekum olmak üzere kalın ve ince bağırsakların transmural inflamasyonu ile karakterize ciddi bir komplikasyondur. NE tanısı genellikle klinik ve radyolojik bulguların bir kombinasyonuna dayanmakta olup tanıda en güvenilir yöntem bilgisayarlı tomografi (BT)’dir.
Bu çalışmada BT ile NE tanısı koyduğumuz 15 hastada hangi bağırsak segmentlerinin etkilendiğini ve bağırsak tutulumu ile prognoz arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak istedik.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Tüm hastaların BT'leri detaylı bir şekilde incelendikten sonra tutulan bağırsak segmentlerine göre gruplara ayrıldı. Daha sonra en kalın olduğu yerdeki bağırsak duvarının boyutu ölçülerek bağırsak tutulumu ile prognoz arasında bir ilişki olup olmadığı araştırıldı.
BULGULAR: Başta çekum ve çıkan kolon olmak üzere terminal ileum ve diğer bağırsak segmentlerinde en az 11 mm olan cidar kalınlaşmaları ve mukozal kontrastlanmada artış saptadık. Kalınlaşmış bağırsak segmentlerine komşu mezenterde enflamatuvar kirlenme-heterojenite ve buna sekonder mezenterik stranding, yer yer LAP’lar ve serbest sıvı görünümleri mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak kontrastlı abdomen BT ile bağırsak tutulumunu saptamada, yaygınlığını belirlenmede ve mezenterik tutulumda detaylı bilgiler elde ettik. Çekum ve sağ kolonun hemen hemen tüm durumlarda etkilendiğini varsayarsak ilave sol kolon tutulumundansa ilave terminal ileum tutulumunun prognozu etkileme ihtimalini daha yüksek bulduk.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, ileoçekal tutulum, nötropenik enterokolit

Computerized tomography findings of neutropenic enterocolitis and its relationship with prognosis

Ali Mahir Gündüz, Nurşen Toprak
Van Yuzuncu Yil University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology

INTRODUCTION: Neutropenic Enterocolitis (NE) is a serious complication characterized by transmural inflammation of the large and small intestines, with especially the cecum. The diagnosis of NE is usually based on a combination of clinical and radiological findings, and the most reliable method in diagnosis is computed tomography (CT).
In this study, we wanted to investigate which intestinal segments are affected in 15 patients we diagnose NE with CT and whether there is a relationship between intestinal involvement and prognosis.

METHODS: After the CTs of all patients were examined in detail, they were divided into groups according to the intestinal segments held. Then, by measuring the size of the intestinal wall where it is the thickest, it was investigated whether there is a relationship between intestinal involvement and prognosis.
RESULTS: We detected an increase in mucosal enhancement and wall thicknesses of at least 11 mm in the terminal ileum and other intestinal segments, primarily in the cecum and the ascending colon. The mesentery adjacent to the thickened intestinal segments had inflammatory contamination-heterogeneity and secondary mesenteric stranding, some local lymphadenopathies (LAPs), and free fluid appearance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, we obtained detailed information in determining intestinal involvement, the length of the affected intestine segment and mesenteric involvement with contrasted abdominal CT. Assuming that the cecum and right colon are affected in almost all cases, we found that additionally terminal ileum involvement is more likely to affect the prognosis than the additional left colon involvement.

Keywords: Computerized tomography, ileocecal involvement, neutropenic enterocolitis

Ali Mahir Gündüz, Nurşen Toprak. Computerized tomography findings of neutropenic enterocolitis and its relationship with prognosis. Van Med J. 2021; 28(2): 294-299

Sorumlu Yazar: Ali Mahir Gündüz, Türkiye
LookUs & Online Makale