E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Tüberküloza Bağlı Spondilodiskit Olgularının İrdelenmesi [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 154-158 | DOI: 10.5505/vtd.2016.52297

Tüberküloza Bağlı Spondilodiskit Olgularının İrdelenmesi

Müge Özgüler1, Mehmet Özden2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Amaç: Osteoartiküler tüberküloz, akciğer dışı tüberküloz olguları içinde üçüncü sıklıkla görülmektedir. Tüm tüberküloz olgularının ise, yaklaşık olarak %1-5 kadarını oluşturmaktadır. Tüberküloza bağlı spondilodiskit olgularında alt torakal ve üst lomber vertebralar en fazla etkilenmektedir. Bu çalışmada, kliniğimize başvuran tüberküloz spondilodiskit olguları irdelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Mayıs 2007 ile Aralık 2011 tarihleri arasında kliniğimize başvuran tüberküloz spondilodiskit tanısı almış on iki olgu değerlendirildi. Bulgular: Altı kadın, altı erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Vakaların yaş ortalaması 57±19 idi. Vakaların yedisinde ateş, kilo kaybı ve gece terlemesi gibi semptomların olduğu görüldü. Çekilen kontrastlı magnetik rezonans (MRI) görüntülemelerinde sekiz vakada torakal, üç vakada lomber ve bir vakada servikal tutulum gözlenmiştir. Vakaların hepsinde spondilite, diskitin eşlik ettiği gözlenmiştir. Sonuç: Tüberküloz spondilodiskit düşünülen vakalarda iyi bir anamnez alınmalıdır. Tanı, klinik ve laboratuvar bulgularıyla desteklenmelidir. Uygun radyolojik görüntüleme yöntemi, gecikilmeden uygulanmalıdır. Böylece vakalar erken tanı alabilecek, tedaviye daha erken başlanması sağlanabilecek ve morbidite oranları azaltılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Spondilit, diskit, spinal tüberküloz

Evaluation of Spondylodiscitis Cases Caused By Tuberculosis

Müge Özgüler1, Mehmet Özden2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Objective: Osteoarticular tuberculosis is often seen in the third frequency in the extrapulmonary tuberculosis cases. Tuberculose spondylodiscitis constitute approximately 1-5% of all TB patients. Lower thoracic and upper lumbar vertebrae are most affected vertebras. In this practice, we evaluated the tuberculosis spondylodiscitis cases who were admitted to our clinic. Material and Method: Twelve patients with tuberculosis spondylodiscitis, who were admitted to our clinic in May 2007 and December 2011, are evaluated. Results: Six male and six female patients were included to the study. The mean age of patients is 57±19. Complaints such as fever, night sweats and weight loss was observed in seven cases. We observed thoracic involvement in eight patients, lumbar involvement in three patients and cervical involvement in one patient. We observed spondylitis accompanied by discitis. Conclusion: A good history should be taken in patients who are suspected tuberculous spondylodiscitis. The diagnosis should be supported by clinical and laboratory findings. In these patients, appropriate radiological imaging method should be implemented without delay. Thus, the patients can receive early diagnosis, the treatment can be initiated earlier and morbidity rates can be reduced.

Keywords: Spondylitis, discitis, spinal tuberculosis

Müge Özgüler, Mehmet Özden. Evaluation of Spondylodiscitis Cases Caused By Tuberculosis. Van Med J. 2016; 23(2): 154-158
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale