E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Aile Hekimliği Disiplininin Değişik Basamaklarındaki Hekimlerin DislipidemiTedavilerine Yaklaşımları [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(1): 2-12 | DOI: 10.5505/vtd.2022.53896

Aile Hekimliği Disiplininin Değişik Basamaklarındaki Hekimlerin DislipidemiTedavilerine Yaklaşımları

Harun Karahan1, Hasan Hüseyin Mutlu2, Hacer Hicran Mutlu1, Serkan Öztürk1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyovasküler hastalıklar ülkemizde ve dünyada önde gelen ölüm nedenleridir. Çalışmamızda aile hekimliği disiplininde farklı akademik aşamalardaki hekimlerin kardiyovasküler hastalıkların en önemli risk faktörlerinden dislipideminin tedavisine yaklaşımını göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız Kadıköy ve ilçesinde aktif olarak çalışan 259 aile hekiminin 189'una ulaşılarak 01.01.2019 - 01.03.2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme ve online anket doldurma yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışma, katılan hekimlerin dislipidemi ve statin tedavisi ile ilgili görüşleri, dislipidemik hastaların demografik verileri, tanı ve takibi, statin tedavisi hakkındaki bilgi ve deneyimleri hakkında 32 sorudan oluşan bir anket ile elde edilmiştir.
BULGULAR: Asistan aile hekimlerinin hem uzman hem de pratisyen hekimlere göre daha fazla kronik hastalık izlediği gözlendi (p <0.001). Uzman aile hekimleri, dislipidemi tanısı ve tedavisi hakkında asistan ve pratisyen aile hekimlerine göre daha fazla bilgi sahibi olduklarını düşünmektedir (p = 0.001). Asistan ve uzman aile hekimleri statin tedavisinin, tedavi süresini ve yan etkileri pratisyen hekimlere göre daha fazla takip ettikleri gözlenmiştir (p = 0.001). Pratisyen aile hekimlerinin % 29.8'i (n = 25), asistam aile hekimlerinni % 50.8'i (n = 31) ve uzman aile hekimlerinin % 68.3'ü (n = 28) en son çıkan tanı ve tedavi kılavuzlarına uyduklarını belirtmiştir. Uzman aile hekimlerinin asistan aile hekimlerine ve asistan aile hekimlerinin pratisyen hekimlere göre daha fazla kılavuz takip ettikleri gözlenmiştir (p <0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aile hekimlerinin kardiyovasküler hastalıklarla tanı, tedavi ve takibi güncel kılavuzlarla birlikte gerçekleştirmesi, ilk aşamada hastanın yaşam kalitesini artıracak ve 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde birikimi azaltacaktır. Bununla birlikte, bu kılavuzların hızlı bir şekilde değiştirilmesi hekimlerin kendilerini hızla yenilemelerini gerektirir.

Anahtar Kelimeler: Dislipidemiler, Statin, Aile hekimliği

Approaches to Dyslipidemia Treatments of Doctors of Family Medicine Discipline in Different Steps

Harun Karahan1, Hasan Hüseyin Mutlu2, Hacer Hicran Mutlu1, Serkan Öztürk1
1Istanbul Medeniyet University, Family Medicine Departmet, Istanbul
2Istanbul Medeniyet University,Medical Education Department, Istanbul

INTRODUCTION: Cardiovascular diseases are the leading causes of death in our country and in the world. In our study, we aimed to show the approach of physicians at different academic stages in family medicine discipline to the treatment of dyslipidemia, which is one of the most important risk factors of cardiovascular diseases.
METHODS: Our study was conducted between 01.01.2019 - 01.03.2019 in 189 (73%) of 259 family physicians actively working in the city of Kadıköy and its district, with face-to-face interviews and online survey filling. Opinions of the physicians participating in the study about their dyslipidemia and statin treatment were obtained with a questionnaire consisting of 32 questions about the demographic data, diagnosis and follow-up of dyslipidemic patients, their knowledge and experience about statin treatment.
RESULTS: It was observed that resident family physicians followed more chronic diseases than both specialist and general practitioners (p <0.001). Specialist family physicians think that they have more information about the diagnosis and treatment of dyslipidemia than general practitioner family physicians and general practitioner family physicians (p= 0.001). It has been observed that assistant and specialist family physicians follow drug efficacy, duration of treatment and side effects more than general practitioners (p= 0.001). 29.8% (n= 25) of practitioner family physicians, 50.8% of assistant family physicians (n=31) and 68.3% (n=28) of specialist family physicians stated that they follow the latest guidelines. It has been observed that specialist family physicians follow more guidelines than assistant family physicians and assistant family physicians follow general practitioners (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The fact that family physicians perform diagnosis, treatment and follow-up with cardiovascular diseases along with current guidelines will increase the quality of life of the patient in the first step and decrease the accumulation in the 2nd and 3rd step health facilities. However, the rapid change of these guidelines requires physicians to renew themselves quickly.

Keywords: Dyslipidemias, Statine, Family practice

Harun Karahan, Hasan Hüseyin Mutlu, Hacer Hicran Mutlu, Serkan Öztürk. Approaches to Dyslipidemia Treatments of Doctors of Family Medicine Discipline in Different Steps. Van Med J. 2022; 29(1): 2-12

Sorumlu Yazar: Hasan Hüseyin Mutlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale