E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
İskemik Mitral Yetersizliğinde Cerrahi Yaklaşımlar: Koşuyolu Deneyimi [Van Med J]
Van Med J. 2007; 14(1): 6-14

İskemik Mitral Yetersizliğinde Cerrahi Yaklaşımlar: Koşuyolu Deneyimi

Hakan Akbayrak1, Suat Nail Ömeroğlu2, Denyan Mansuroğlu2, Hasan Basri Erdoğan2, Vedat Erentuğ2, Mustafa Güler2, Kaan Kırali2, Cevat Yakut2
1Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Edremit-Van.
2Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, 1985-2003 yılları arasında iskemik kalp hastalığı (İKH) ve buna bağlı gelişen iskemik mitral yetersizliği (İMY) nedeniyle, Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde opere edilen ve koroner arter bypas greftleme (CABG) ve/veya kombine mitral kapak müdahalesi yapılan hastalar incelenmiştir. Bu gruplar, preoperatif ve postoperatif sonuçları açısından karşılaştırılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Yöntem: 1985-2003 yılları arasında, İKH ve buna bağlı gelişen İMY tanısıyla, Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde CABG ve/veya kombine mitral kapak müdahalesi yapılan 123 hasta retrospektif olarak incelemeye alındı. Bulgular: Grup I’de mitral kapağa müdahale edilmeyen ve sadece CABG yapılan toplam 80 (%65) hasta, Grup II’de ise mitral kapak rekonstrüksiyonu veya mitral kapak replasmanı ile beraber CABG yapılan toplam 43 (%35) hasta üzerinde çalışılmıştır. Hastaların 94’ü (%76.4) erkek, 29’u (%23.6) ise kadındı. Yaş ortalamaları 59.1 yıl idi. Gruplardaki hastalar, anjiyografik olarak damarlarında %50’den fazla darlığı olan miyokard infarktüsü geçirmiş iskemik kalp hastalığı olan ve beraberinde orta veya ileri mitral yetersizliği (MY) bulunan hastalardır. Mitral kapağa müdahale edilen grupta yer alan 43 hastadan 29’una (%67.4) mitral kapak replasmanı ve CABG, 14’üne (%32.6) ise mitral rekonstrüksiyonu ve CABG operasyonu uygulandı. Sonuç: Tüm hastaların preoperatif ve postoperatif fonksiyonel kapasiteleri karşılaştırıldığında, postoperatif dönemde fonksiyonel kapasitelerinin belirgin olarak düzeldiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İskemik mitral yetersizliği, mitral kapak rekonstrüksiyonu, mitral kapak replasmanı.

Surgical Approach In Ischemic Mitral Failure: Koşuyolu Experience

Hakan Akbayrak1, Suat Nail Ömeroğlu2, Denyan Mansuroğlu2, Hasan Basri Erdoğan2, Vedat Erentuğ2, Mustafa Güler2, Kaan Kırali2, Cevat Yakut2
1Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Edremit-Van.
2Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

: In this study, between 1985-2003 years, ischemic mitral failure due to ischemic heart disease patients operated as CABG and or combined with mitral valve intervention in Koşuyolu Heart Education and Investigation Hospital. Method: Between 1985-2003 years, ischemic heart disease and owing to ischemic mitral failure diagnosed 123 patients operated as CABG and or combined with mitral valve interventions investigated retrospectively in Koşuyolu Heart Education and Investigation Hospital Results: In group I, only CABG performed without valve intervention are 80 (65%) patients, in group II, mitral valve reconstructed or mitral valve replaced with CABG are 43 (35%) patients investigated. 94 (76.4%) of them were male, 29 (23.6%) were female. Average age was 59.1 years. In all groups the patients had angiographically more then 50% obstruction in their vessels had MI secondary to ischemic heart disease concomitantly had moderate to severe mitral failure. In mitral valve intervened group 29 (67.4%) patients were mitral valve replaced and CABG performed, 14 (32.6%) patients were mitral valve reconstructed and CABG performed. Conclusion: All of the patients’ preoperative and postoperative functional capacities were compared and functional capacities of the postoperative periods were got better markedly.

Keywords: ischemic mitral failure, mitral valve reconstruction, mitral valve replacement.

Hakan Akbayrak, Suat Nail Ömeroğlu, Denyan Mansuroğlu, Hasan Basri Erdoğan, Vedat Erentuğ, Mustafa Güler, Kaan Kırali, Cevat Yakut. Surgical Approach In Ischemic Mitral Failure: Koşuyolu Experience. Van Med J. 2007; 14(1): 6-14
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale