E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van İl Merkezindeki Bazı İlköğretim Okullarının Yaşanan Deprem Sonrasında Yeniden Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 159-166 | DOI: 10.5505/vtd.2016.54775

Van İl Merkezindeki Bazı İlköğretim Okullarının Yaşanan Deprem Sonrasında Yeniden Değerlendirilmesi

Abdullah Sert1, İzzet Çeleğen2, Ayşe Yüksel1, Sinemis Çetin Dağlı1, Abdurrahman Gümüş1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van
2Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Van

Amaç: Bu çalışma ile Mayıs-Haziran 2010 döneminde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılan çalışmada değerlendirilen ilköğretim okulları deprem sonrası dönemde; yıkılan okulların yerine yapılan yeni binalar, hasar gören binalarda yapılan güçlendirme çalışmaları ve depremle ilişkili olsun veya olmasın çevre sağlığı açısından mevcut durumun değerlendirilmesi ve depremden önceki durumuyla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Bu çalışma daha önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılan çalışmanın devamı niteliğinde olup, daha önce değerlendirilen 18 okuldan 17’sine deprem sonrası tekrar gidilmiştir. Okullar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün TS 9518 İlköğretim Okulları-Fiziki Yerleşim-Genel Kurallar ve TS 12014 Çevre Sağlığı-Okullar standartlarından yararlanılarak ve literatür taranarak oluşturulan 99 soruluk anket formu ile çevre sağlığı açısından değerlendirilmiştir. Verilerin istatistik analizi SPSS (ver: 15) programıyla yapılmıştır. Bulgular: Derslikteki ortalama öğrenci sayısı, erkek öğrenci tuvalet sayısı, kız öğrenci tuvalet sayısı, erkek öğretmen tuvalet sayısı, kadın öğretmen tuvalet sayısı ve depreme dayanıklılık raporu sayısında deprem öncesi ile deprem sonrası arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Depremle birlikte ortaya çıkan eksiklikler ve deprem öncesi mevcut eksikliklerin önemli bir kısmı giderilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul çevre sağlığı, ilköğretim, deprem

Re-Evaluation of Some Primary Schools in the Centre of the City Of Van after the Earthquake

Abdullah Sert1, İzzet Çeleğen2, Ayşe Yüksel1, Sinemis Çetin Dağlı1, Abdurrahman Gümüş1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van
2Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Van

Objective: Yuzuncu Yil University of Medicine Department of Public Health made a survey and some primary schools of city of Van have between evaluated. After earthquake new buildings have been constructed instead of collapsed ones, the damaged buildings have been reinforced. This study aims to make a comparison between the current situation and the situation before earthquake. And also it aims to make an evaluation in terms of environmental health no matter related to earthquake or not. Materials and Methods: It is a descriptive study. It is a follow-up study of Van Yuzuncu Yil University of Medicine Department of Public Health and the study has been re-evaluated by going to 17 out of 18 schools again after the earthquake. Schools were evaluated in terms of environmental health by the using the Turkish Standards Institute (TSE)’s TS 9518 Elementary School-Physical Settlement-General Rules and TS 12014 Environmental Health-Schools standards and prepared a survey of 99 questions by literature scanning. Statistical analysis of the data was performed with the Statistical package for the social sciences 15.0 program. Results: The difference in the average number of students in classrooms, the number toilets for boys and toilets for girls, the number of toilets for male and female teachers and the number of seismic resistance reports were also significant (p<0.05). Conclusion: Deficiencies according with the earthquake and a significant portion of existing deficiencies before earthquake have not been removed.

Keywords: Environmental Health of Schools, primary schools, earthquake

Abdullah Sert, İzzet Çeleğen, Ayşe Yüksel, Sinemis Çetin Dağlı, Abdurrahman Gümüş. Re-Evaluation of Some Primary Schools in the Centre of the City Of Van after the Earthquake. Van Med J. 2016; 23(2): 159-166
LookUs & Online Makale