E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Çocukluk Obezite ve Metabolik Sendromunda Serum Heat Şok Protein 70, S100A12 ve Matriks Gla Protein [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(4): 307-312 | DOI: 10.5505/vtd.2016.55265

Çocukluk Obezite ve Metabolik Sendromunda Serum Heat Şok Protein 70, S100A12 ve Matriks Gla Protein

Ummugulsum Can1, Muammer Buyukinan1, Asuman Guzelant1, Adnan Karaibrahimoğlu2
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Necmettin Erbakan Universitesi Meram Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Metabolik Sendromun (MS) primer nedeni erişkin ve çocuk popülasyonunda insülin rezistansı ile sonuçlanan düşük dereceli inflamasyon ile ilgili obezitedir. Heat şok protein 70 (Hsp70), S100A12 ve Matriks Gla protein (MGP) kronik inflamatuar hastalık ile ilgilidir. Çocuk çağı obezitesi ve Metabolik Sendromun da bu markırları değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 10-15 yaş aralığında 45 obez çocuk ve 47 MS’lu çocukta yapıldı. Heat şok protein 70, S100A12 ve Matriks Gla protein (MGP) ELISA methodu kullanılarak ölçüldü.
BULGULAR: Obez çocuklarda serum MGP ve S100A12 seviyeleri MS’lu gruptan anlamlı olarak yüksekti
(p < 0.05). İlaveten, MS ve obez bireyler arasında serum hsCRP (p = 0.288) ve Hsp70(p = 0.960) fark yoktu. Her iki grupta S100A12, MGP ve Hsp70 seviyeleri arasında anlamlı pozitif korelasyon vardı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim bulgularımız S100A12, MGP ve Hsp70 biyomarkırları Metabolik Sendrom ve obezite ile anlamlı olarak ilgili olduğunu gösterdi. Obezite MS gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Obezitede bu proteinlerin artışı, MS ve diabet gibi metabolik bozuklukların gelişiminin önlenmesinde ilgi çekici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Metabolik Sendrom, Heat şok protein 70, S100A12 ve Matriks Gla protein

Serum Heat Shock Protein 70, S100A12 and Matrix Gla Protein in Childhood Obesity and Metabolic Syndrome

Ummugulsum Can1, Muammer Buyukinan1, Asuman Guzelant1, Adnan Karaibrahimoğlu2
11Konya Education And Research Hospital
2Necmettin Erbakan University Meram Medical School

INTRODUCTION: The primary cause of the metabolic syndrome (MS) appears to be obesity associated with a low-grade inflammatory state result from insulin resistance in both adult and pediatric populations. Heat shock protein 70, S100A12 and Matrix Gla protein (MGP) are involved in chronic inflammatory diseases. We aimed to evaluate those marker in the childhood obesity and MS.
METHODS: This study was performed in on 45 obese children aged 10-15 years and children with MS aged 10-15 years. Serum Heat shock protein 70, S100A12 and Matrix Gla protein were measured by using ELISA method.
RESULTS: Serum MGP and S100A12 levels in obese subjects were significantly higher than those of MS groups (p < 0.05). In addition, no significant differences were observed in serum hsCRP (p = 0.288) and Hsp70 (p = 0.960) levels between MS and obese subjects. There was a significantly positive correlation between serum S100A12, MGP and Hsp70 levels in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings showed significant association between Heat shock protein 70, S100A12 and MGP, and obesity and MS. Obesity may be at a greater risk of developing MS. It might be interesting to enhance those proteins in obesity to prevent the development of further metabolic disorders including MS and diabetes.

Keywords: Obesity, Metabolic Syndrome, Heat shock protein 70, S100A12 and Matrix Gla protein.

Ummugulsum Can, Muammer Buyukinan, Asuman Guzelant, Adnan Karaibrahimoğlu. Serum Heat Shock Protein 70, S100A12 and Matrix Gla Protein in Childhood Obesity and Metabolic Syndrome. Van Med J. 2016; 23(4): 307-312

Sorumlu Yazar: Ummugulsum Can, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale