E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Kısmi Kalınlıkta Cilt Grefti Verici Sahalarının Bakımında Açık-Kuru ve Kapalı-Nemli Pansuman Tekniklerinin Karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2007; 14(1): 1-5

Kısmi Kalınlıkta Cilt Grefti Verici Sahalarının Bakımında Açık-Kuru ve Kapalı-Nemli Pansuman Tekniklerinin Karşılaştırılması

Önder Tan1, Bekir Atik2, Duygu Ergen1, Hamit Acemoğlu3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D. Erzurum
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D. Van
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi A.B.D. Erzurum

Amaç: Kısmi greftlerin alındığı verici sahaların tedavisinde bugüne kadar birçok pansuman yöntemi kullanılmış olmasına rağmen henüz standart bir yöntem bulunmamaktadır ve bu tip kısmi kalınlıktaki yaraların tedavisi hâlâ tartışmalıdır. Biz, bu çalışmada antibiyotik emdirilmiş gazlı bez kullanarak, yaranın açık ve kuru ortamda bırakılması ile kapalı ve nemli ortamda bırakılmasının greft verici saha iyileşmesi üzerine olan etkileri, iyileşme süresi, hasta memnuniyeti ve komplikasyonlar açısından karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya 40 hasta dahil edildi ve rastgele 2 eşit gruba ayrıldı. Her iki grupta da aynı dermatom makinasıyla, kalınlıkları 0.30 mm-0.45 mm arasında değişen orta kısmi kalınlıkta deri greftleri aynı vücut bölgesinden (uyluk anterolaterali) alındı. Birinci grupta greft verici sahaları açıkta bırakılıp bir ışık kaynağıyla kurutulurken, ikinci grupta kapalı ve nemli tutuldu. Hastalar epitelizasyonun tamamlanma süresi, komplikasyonlar ve hasta memnuniyeti yönünden değerlendirildi. Bulgular: Hastalarda ameliyat sonrası verici alanda ağrı ve kaşıntı yakınmaları açık-kuru grupta, kapalı-nemli gruba göre daha belirgindi. Ameliyat sonrası ilk grupta verici sahalarda herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmazken, kapalı-nemli grupta 2 hastada yüzeysel yara enfeksiyonu gelişti. İyileşme süreleri açık-kuru grupta 7-18 gün (ortalama 12.05±3.07 gün), kapalı-nemli grupta ise 5-15 gün (ortalama 8.45±2.39 gün) arasında değişmekteydi (p< 0.05) Sonuç: Kapalı-nemli yöntemin daha yüksek enfeksiyon riskine sahip olmasına rağmen biz, kısmi kalınlıkta deri grefti verici sahalarının tedavisinde kapalı-nemli yöntemin açık-kuru yöntemden daha hızlı bir yara iyileşmesi oluşturduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Greft, nem, pansuman, yara iyileşmesi.

Compare Of Dry Open And Wet Closed Dressing Technique In Split Thickness Skin Grafts

Önder Tan1, Bekir Atik2, Duygu Ergen1, Hamit Acemoğlu3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D. Erzurum
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D. Van
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi A.B.D. Erzurum

:Although a variety of dressing methods have been used in the management of split-thickness skin graft donor sites to date, a standart method is not available yet and the treatment is still controversial. In the present study, we aimed to compare the effects of open-dry dressing to closed-moist dressing on the healing of graft donor site by using the same topical antibiotics with regard to healing time, patient satisfaction and complications. Methods:40 patients were included in the study and they were divided in two groups at random. Intermediate split-thickness skin grafts of 0.30 mm to 0.45 mm were harvested from the same body region (anterolateral site of the thigh) with the same dermotome in both groups. While the donor sites were left open and dried with a light source in the first group, they were kept in a closed and moist environment in the second group. The patients were evaluated in terms of epithelization time, complications, and patient satisfaction. Results:Postoperative pain and itch in the donor site were more evident in the open-dry group than the closed-moist one. While no complication was seen in the first group, infection developed in two patients of the second group. The healing times ranged from 7 to18 days (mean, 12.05±3.07 days) and from 5 to15 days (mean, 8.45±2.39 days) in Group 1 and 2, respectively (p< 0.05). Conclusions:Although the closed-moist dressing has a higher rate for infection,we think that the closed-moist dressing method produces a faster healing than the open-dry one in the management of split-thickness skin graft donor sites.

Keywords: Dressing, graft, moisture, wound healing.

Önder Tan, Bekir Atik, Duygu Ergen, Hamit Acemoğlu. Compare Of Dry Open And Wet Closed Dressing Technique In Split Thickness Skin Grafts. Van Med J. 2007; 14(1): 1-5
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale