E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Diyabetik ayağın anatomik bozukluğu: Charcot nöropatisi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 142-145 | DOI: 10.5505/vtd.2021.60948

Diyabetik ayağın anatomik bozukluğu: Charcot nöropatisi

Ece Buru1, SEZAİ Özkan2, Cihan Adanaş2, Necip Güven2, Tülin Türközü2, Abbas Tokyay2, Mehmet Ata Gökalp2
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabetes mellitusun en önemli komplikasyonlarından biriside periferik dolaşım bozukluğuna bağlı meydana gelen diyabetik ayaktır. Diyabetik ayakta ileri dönemde meydana gelen charcot nöropatik artropatisi (CN) kronik, ilerleyici ve tedavisi oldukça zor bir hastalıktır. Bu çalışmada amacımız CN li hastaların ayak kemik ve ayak eklemlerinde meydana gelen değişikliklerin Sanders ve Frykberg sınıflamasına göre değerlendirmektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz otomasyon kayıtlarından elde edilen verilere dayanılarak hastaların yaş,cinsiyet, diyabet tanı alma süreleri ve tutulan ekstremitelerinin yanı sıra ayak radyografileri Sanders ve Frykberg sınıflamasına göre incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 20 hastanın yaş ortalaması 66,7±4,8 yaş,12 erkek ile 8 kadından oluşmakta idi. Sanders ve Frykberg anatomik sınıflamasına göre en çok 5 (%25) hasta ile Tip 2 hastaların olduğu görüldü
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetes mellitusun tüm dünyada sıklığının artması bu hastalığa bağlı meydan gelen komplikasyonlarının iyi bilinmesi gereklidir. Çalışmamızda diyabetin önemli bir komplikayonu olan CN'in erken teşhis edilmesi son derece önemli olup yapılacak erken müdahaleler ile ayak ampütasyonlarının önlenebileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, Charcot ayağı, Radyografi, Komplikasyon

Anatomical disorder of the diabetic foot: Charcot neuropathy

Ece Buru1, SEZAİ Özkan2, Cihan Adanaş2, Necip Güven2, Tülin Türközü2, Abbas Tokyay2, Mehmet Ata Gökalp2
1Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine Anatomy Department
2Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine Department of Orthopedics and Traumatology

INTRODUCTION: One of the most important complications of diabetes mellitus is diabetic foot caused by peripheral circulatory disorder. Charcot neuropathic arthropathy (CN), which occurs in the advanced stage of the diabetic foot, is a chronic, progressive and difficult to treat disease
METHODS: In this study, our aim is to evaluate the changes in the foot bone and foot joints of patients with CN according to the Sanders and Frykberg classification.Based on the data obtained from the automation records of our hospital, the patients' age, gender, diabetes diagnosis time and involved extremities, as well as foot radiographs were examined according to Sanders and Frykberg classification.
RESULTS: The average age of 20 patients included in the study was 66.7 years, 12 males and 8 females. Type 2 with up to 5 (25%) patients according to the Sanders and Frykberg anatomical classification
DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence of diabetes mellitus is increasing all over the world and complications due to this disease should be well known. In our study, early diagnosis of CN, is extremely important and we believe that foot amputations can be prevented with early interventions.

Keywords: Diabeticfoot, Charcotfoot, Radiography, Complication

Ece Buru, SEZAİ Özkan, Cihan Adanaş, Necip Güven, Tülin Türközü, Abbas Tokyay, Mehmet Ata Gökalp. Anatomical disorder of the diabetic foot: Charcot neuropathy. Van Med J. 2021; 28(1): 142-145

Sorumlu Yazar: SEZAİ Özkan, Türkiye
LookUs & Online Makale