E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Yoğun Bakımımızda Ölen 38 Hastanın Mortalite Nedenleri [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 217-221

Yoğun Bakımımızda Ölen 38 Hastanın Mortalite Nedenleri

Ahmet Arısoy1, Hilmi Demirkıran2, Hülya Günbatar3, Selami Ekin4, Bünyamin Sertoğullarından4
1Özel İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van
2Özel İstanbul Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Amaç: Yoğun bakım enfeksiyonları, yoğun bakım ölümlerinin en önemli nedenidir. Çalışmamızda yoğun bakımımızda 2013 Ocak ve 2013 Haziran ayları arasında ölen hastaların ölüm nedenlerini inceledik. Gereç ve Yöntemler: 1 Ocak 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri arasında, yoğun bakımızda takip edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların; yaşları, cinsiyetleri, yoğun bakıma ilk kabul ediliş nedenleri, yoğun bakımda kaç gün kaldıkları, hangi nedenle öldükleri, Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) nedeni ile ölenlerde izole edilen bakteriler, kullanılan antibiyotikler ve akciğer grafileri değerlendirildi. Bulgular: Ocak – Haziran 2013 tarihleri arasında yoğun bakımda ölen 38 hastaretrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalardan; 14 hasta (%37) ventilatör ilişkili pnömoni, 9 hasta (%24) serebrovasküler olay, 6 hasta (%16) kalp yetmezliği, 2 hasta (%5) masif pulmoner emboli, 2 hasta (%5) malignensi, 1 hasta (%2,5) mide kanseri ve pnömoni, 1 hasta (%2,5) hepatik ensefalopati nedeni ile kaybedildi. 2 hastanın (%5) kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Bir hastaya (%2.5) beyin ölümü tanısı konulduğundan organ nakline verildi. VİP nedeni ile ölen hastaların hepsi 7 günden fazla yatan hastalardı. (Ortalama 16.5 gün) 7 günden fazla yatan hasta sayımız 24 idi. Bu hastalarda VİP’ten ölme oranı ise %58’di. 10 günün üstünde yatan hasta sayımız 16 idi. 10 günün üstünde yatan hastalarda VİP’ten ölme oranı %75 idi. Sonuç: Günümüzde yoğun bakım enfeksiyonları, yoğun bakım ölüm nedenleri arasında hala başı çekmektedir. Yoğun bakım enfeksiyonlarını önlemek, tedavi etmekten çok daha önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, ölüm oranı, pnömoni, ventilatör ilişkili

Mortality Causes of 38 patients who died in our intensive care unit

Ahmet Arısoy1, Hilmi Demirkıran2, Hülya Günbatar3, Selami Ekin4, Bünyamin Sertoğullarından4
1Özel İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van
2Özel İstanbul Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Aim: Infections of intensive care units are the most important cause of mortality in intensive care. In our study; we investigated causes of mortality in intensive care patients who died between January and June 2013. Material and Methods: We reviewed the records of intensive care patients retrospectively between 1 January 2013 and 30 June2013. Age, gender, reasons of the first acceptance to the intensive care unit, staying days in intensive care, mortality reasons, the bacteries isolated from who died of ventilator associated pneumonia (VAP), and chest X-rays were evaluated. Results: We investigated 38 patients who died in intensive care unit between January 2013- June 2013. Of these patients, 14 patients (37%) were ventilator-associated pneumonia, 9 patients (24%) cerebrovascular accident, 6 patients (16%) heart failure, 2 patients (5%) massive pulmonary embolism, 2 patients (5%) malignancy, 1 patients (2.5%) gastric cancer and pneumonia, 1 patient (2.5%) died due to hepatic encephalopathy. 2 patients (5%) the exact cause of mortality could not be determined. One patient (2.5%) was transferred to organ transplantation due to diagnosis of brain death. All of the patients who died due to VAP were hospitalized for more than 7 days (mean 16.5 days). The number of hospitalized patients for more than 7 days was 24. Mortality rate was 58% in these patients by VAP. Patients numbers were 16 who stayed more than 10 days. Mortality rate by VAP was 75% who sated for more than 10 days. Conclusion: Nowadays, infections of intensive care units are still the most important cause of mortality in intensive care. To prevent infections in intensive care is far more important than cure.

Keywords: Intensive care, mortality, pneumonia, ventilator-associated

Ahmet Arısoy, Hilmi Demirkıran, Hülya Günbatar, Selami Ekin, Bünyamin Sertoğullarından. Mortality Causes of 38 patients who died in our intensive care unit. Van Med J. 2013; 20(4): 217-221
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale