E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Menopozal Dönemdeki Kadınların Yaşam Kalitesi ile Kişisel özelliklerinin Karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(2): 217-223 | DOI: 10.5505/vtd.2022.65148

Menopozal Dönemdeki Kadınların Yaşam Kalitesi ile Kişisel özelliklerinin Karşılaştırılması

Aliye Bulut1, Handan Özcan2, Esra Arbağ3
1Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Gaziantep/ Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, HamidiyeSağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul/ Türkiye
3Bingöl University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bingöl/ Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma; menopozal dönemdeki kadınların yaşam kalitesi ile kişisel özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla planlandı.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini Bingöl İl merkezinde Aile sağlığı Merkezlerine başvuru yapan kadınlar oluşturmaktadır (n=157). Çalışmaya alınma kriterlerini karşılayan kadınlara, araştırmacı tarafından konu ile ilgili literatür değerlendirilmesi sonucu hazırlanan ve üç bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünü, katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile obstetrik, jinekolojik, kronik hastalık öyküsü, menopoz dönemine ait bilgiler ve genel sağlık davranışlarını sorgulayan soru formu oluşturmaktadır. İkinci bölümü, ‘‘Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (MÖYKÖ)’’ ve üçüncü bölümü ise Cervantes Kişilik Ölçeği (CKÖ) oluşturmaktadır.

BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların CKÖ duygusal denge/nörotizm alt boyutundan almış oldukları puanlar ile MÖYKÖ puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki varken tutarlı/tutarsız olma alt boyutu ile MÖYKÖ puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki mevcuttur. Dışa/içe dönük olma alt boyutu ile MÖYKÖ semptomları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kadınların yaşamının neredeyse üçte birini kapsayan bu dönemi yeterince tanımadığı ve yeterli bilgiye sahip olmadığı, menopozal semptomlarla baş etmede eksikliler görüldüğü ve menopozal dönemdeki kadınların yaşam kalitesi düzeylerinin istenilen düzeyde olmadığı saptanmıştır. Kişilik gelişimi aşamalarında kadınlar, olumlu, duygusal dengeli ve dışa dönük kişilik gelişimi açısından ve sağlıklı savunma mekanizmaları kullanmaları konusunda desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Kişilik Envanter, Yaşam Kalitesi.

A Comparison of the Quality of life and Personal Traits in Menopausal Women

Aliye Bulut1, Handan Özcan2, Esra Arbağ3
1Gaziantep Islamic Science and Technology University, Faculty of Medicine, Dept. of Public Health, Gaziantep/ Turkey
2Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Health Sciences, Dept. Of Midwifery, İstanbul/ Turkey
3Bingol University, Faculty of Health Sciences, Dept. of Nursing, Bıngol/ Turkey

INTRODUCTION: This study was planned to compare the quality of life and personal traits in menopausal women.
METHODS: The population of the study comprised women who applied to Family Health Centers (FHC) in the city center of Bingol (n=157). A survey form, which was prepared by the researcher as a result of evaluating the relevant literature and comprised three sections, was applied to the women who met the inclusion criteria. The first section of the survey consisted of a questionnaire questioning the participants’ socio-demographic characteristics, obstetrical, gynecological, chronic disease history, information about the menopausal period and general health behaviors. The second section consisted of the “Menopause-Specific Quality of Life Questionnaire (MSQLQ)” and the third section consisted of the Cervantes Personality Scale (CPS).
RESULTS: There was a positive significant correlation between the scores, obtained by the women who participated in the study, from the CPS emotional stability/neuroticism subscale and the MSQLQ scores, whereas there was a negative significant correlation between their sincerity/insincerity scores and MSQLQ scores. There was no statistically significant correlation between the extroversion/introversion subscale and MSQLQ symptoms (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the women had no adequate knowledge of this period which comprises nearly one third of their life, there were deficiencies in coping with menopausal symptoms and the quality of life of the women in the menopausal period was not at the required level. In the personality development phases, women should be encouraged for positive, emotionally stable and extrovert personality development and to use of healthy defense mechanisms.

Keywords: Menopause, Personality Inventory, Quality of Life.

Aliye Bulut, Handan Özcan, Esra Arbağ. A Comparison of the Quality of life and Personal Traits in Menopausal Women. Van Med J. 2022; 29(2): 217-223

Sorumlu Yazar: Aliye Bulut, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale