E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Perimembranöz Ventriküler Septal Defektin Kapatılmasında Triküspid Kapağın Septal Leaflet’inin Geçici Olarak Kaldırılmasının Önemi [Van Med J]
Van Med J. 2004; 11(3): 98-101

Perimembranöz Ventriküler Septal Defektin Kapatılmasında Triküspid Kapağın Septal Leaflet’inin Geçici Olarak Kaldırılmasının Önemi

Hasan Ekim1, Veysel Kutay2, Abdüssamet Hazar3, Halil Başel4, Melike Karadağ5, Mustafa Tuncer6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi, Ana Bilim Dalı, Van
5Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Van
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van

Amaç: Çalışmamızın amacı perimembranöz ventriküler septal defekt tanısıyla opera ettiğimiz hastaların sonuçlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2000 ile Mart 2004 tarihleri arasında hastanemizde perimembranöz ventriküler septal defekt tanısı konulan 20 hastaya sağ atriyotomi ve triküspid kapağın septal leafletinin annulusdan geçici olarak ayrılmasıyla ameliyat edilmiştir. Hastalarımızdan 7’si kız, 13’ü erkek olup, yaşları 2 ile 27 arasında değişmekte ve ortalama yaşta 10.05±7.11 yıldı. Bulgular: Erken veya geç dönemde kaybettiğimiz hastamız olmadı. Tüm hastalarda ventriküler septal defekt dakron greft ile onarıldı. Ayrıca 3 hastaya ventriküler septal defekt onarımının yanında ek girişimler de yapıldı. Bir hastada patent foramen ovale kapatıldı. Birisinde aort kapak replasmanı yapıldı. Diğerinde ise patent ovale kapatıldı ve sağ ventrikül çıkım yolu genişletildi. Sonuç: Triküspid kapağın septal leafletinin ventriküler septal defekt’i ekspoze etmek için geçici olarak annulusdan ayrılması etkin ve emniyetli bir teknik olup operasyonun süresini azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ventriküler septal defekt, triküspid kapak.

Importance Of The Temporary Detachment Of The Septal Tricuspid Leaflet In Closure Of Perimembranous Ventricular Septal Defect

Hasan Ekim1, Veysel Kutay2, Abdüssamet Hazar3, Halil Başel4, Melike Karadağ5, Mustafa Tuncer6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı VAN/ Turkey
2
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
4
5
6

Aim: The purpose of our study was to assess outcome of patients with perimembranous ventricular septal defect after surgical closure. Methods: Between January 2000 and March 2004, 20 patients with perimembranous ventricular septal defect underwent surgical repair via right atriotomy and septal tricuspid leaflet temporary detachment in our hospital. There were 7 female and 13 male patients, ranging in age from 2 to 27 years with a mean age of 10.05±7.11 years. Results: There were no early or late deaths. The ventricular septal defect was repaired with a Dacron patch graft in all patients. Additional procedures were performed in 3 patients, including closure of patent foramen ovale in 1 patient, mitral valve replacement in 1, and closure of patent foramen ovale and enlargement of right ventricular outflow tract in 1. Conclusion: Detachment of the septal leaflet of the tricuspid valve to expose the ventricular septal defect is an effective and safe technique that allows rapid closure of the defect.

Keywords: Ventricular Septal Defect, Tricuspid Valve.

Hasan Ekim, Veysel Kutay, Abdüssamet Hazar, Halil Başel, Melike Karadağ, Mustafa Tuncer. Importance Of The Temporary Detachment Of The Septal Tricuspid Leaflet In Closure Of Perimembranous Ventricular Septal Defect. Van Med J. 2004; 11(3): 98-101
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale