E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Mavi Kod, Gerçekten Mavi mi? [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(2): 212-216 | DOI: 10.5505/vtd.2022.67934

Mavi Kod, Gerçekten Mavi mi?

Merve Sena Baytar1, Çağdaş Baytar2
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Zonguldak, Türkiye
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hastanemizdeki mavi kod uygulamalarının özelliklerini ve sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2019 ile Temmuz 2021 tarihleri arasındaki mavi kod olguları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı ve cinsiyeti, mavi kodun verildiği bölüm ve saati, kodun doğruluğu, hatalı mavi kod ise verilme nedeni, ekibin çağrı yerine ulaşma süresi, ekip ulaştığında hastanın ritmi, kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) süresi ve sonucu, uygulanan tedavi ile hastanın nereye yönlendirildiği hasta dosyalarından elde edildi.
BULGULAR: Çalışmada toplam 203 mavi kod değerlendirilmiştir. Bunların 87’si (%42.9) hatalı olup, 116 ‘sı (%57.1) gerçek mavi koddur. Hatalı mavi kodların en sık nedeni senkoptur. Verilen gerçek mavi kodlardaki hastaların yaş ortalaması 74.73±13.04 yıldır. Hastaların %47.4’ü (n=55) erkek, %52.6’sı (n=61) kadındır. Mavi kodların %31’i (n=36) mesai saatleri (08.00-17.00) içinde verilirken, %69’u (n=80) mesai saatleri dışında (17.00-08.00) verilmiştir. En çok mavi kod veren bölümler dahiliye ve nöroloji servisleridir. Mavi kod ekibinin mavi kod verilen birime ulaşma süresi ortalama 92.37±36.56 saniyedir. Yapılan KPR uygulamalarının %60.3’ü başarılı olurken, %39.7’si başarısız olmuş, hastalar exitus kabul edilmiştir. Hastaların ilk ritmlerinin şoklanabilir oluşu ve KPR’nin mesai saatleri içinde uygulanması başarılı KPR ile ilişkili bulunmuştur. Spontan dolaşımı geri dönen 70 hastanın 65’i hastanemizin yoğun bakım ünitelerine transfer edilirken, 5'i dış merkezlere sevk edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanemiz mavi kod uygulamaları değerlendirildiğinde, hastalara ortalama üç dakikanın altında bir süreyle müdahaleye başlandığı ve karşılaşılan ilk ritmin şoklanabilir olmasının spontan dolaşımın geri dönmesinde etkisi olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: kardiyopulmoner resusitasyon, mavi kod, mortalite

Code Blue, Is It Really Blue?

Merve Sena Baytar1, Çağdaş Baytar2
1Zonguldak Atatürk State Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Zonguldak, Turkey
2Bülent Ecevit University, Department of Anesthesiology and Reanimation, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the characteristics and results of code blue applications in our hospital.
METHODS: Data of patients with code blue between January 2019 and July 2021 were retrospectively analysed. Patients' age, gender, code blue call time and location, true-false call rate and reasons, arrival time to unit, cardiopulmonary resuscitation (CPR) time and results were recorded.
RESULTS: A total of 203 codes blue (87 false, 116 true) were evaluated in the study. The most common cause of false code blue was syncope. The mean age of the patients in true codes blue was 74.73±13.04 years. 47.4% (n=55) of the patients were male and 52.6% (n=61) were female. While 31% (n=36) of the codes blue were in working hours (08.00-17.00), 69% (n=80) were in after hours (17.00-08.00). The most of the code blue were called by internal medicine and neurology departments. The mean time for the code blue team to arrive to the location was 92.37±36.56 seconds. 60.3% of the recusicated patient had spontaneous circulation, 39.7% died. Having a shockable rhythm and recieving the code blue in working hours were associated with successful CPR. Within 70 patients with spontaneous circulation, 65 were transferred to the intensive care units of our hospital, while 5 were transferred to other hospitals.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that the mean time for the code blue team to arrive was less than three minutes and having a shockable first cardiac rhythm had a positive effect on returning spontaneous circulation.

Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, code blue, mortality

Merve Sena Baytar, Çağdaş Baytar. Code Blue, Is It Really Blue?. Van Med J. 2022; 29(2): 212-216

Sorumlu Yazar: Çağdaş Baytar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale