E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Acil servise başvuran gebelerin değerlendirilmesi: Üçüncü basamak tek merkez deneyimi [Van Med J]
Van Med J. 2017; 24(3): 157-162 | DOI: 10.5505/vtd.2017.68442

Acil servise başvuran gebelerin değerlendirilmesi: Üçüncü basamak tek merkez deneyimi

Hatice Yılmaz Doğru1, Gülseren Oktay2, Asker Zeki Özsoy1, Bülent Çakmak1, İlhan Bahri Delibaş1, Mehmet Esen3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Tokat
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıpi Ana Bilim Dalı, Tokat

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada; gebelerin acil servise başvuru sıklığı, başvuru nedenlerini, acil serviste kalma sürelerini, yatış ve sevk durumlarını inceleyerek gebelerin başvuru uygunluklarını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Şubat 2012 ve Mayıs 2015 tarihleri arasında acil servise başvuran 751 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Gebelerin obstetrik öyküleri yanında, acil servise başvuru nedenleri, hastanede yatış olup olmadığı, acilde kalış süreleri ve başvuru zamanları saat, gün ve ay olarak kayıt edildi.
BULGULAR: En sık başvuru şikayetleri sırası ile karın ağrısı, bulantı-kusma ve vajinal kanama olarak tespit edildi. Hastaların en fazla başvuru saati 19: 00-22: 00, gün Salı, ay ise Mayıs olarak tespit edildi. Gebelerin %96’sı acil servisteki takip ve tedavileri sonrasında taburcu olmuş iken sadece % 4 oranında servise yatış olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak gebe hastalar acil servislere uygunsuz şikayetler ile başvuruda bulunmakta ve hekimin iş yükünde gereksiz artışa neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, acil servis, başvuru nedeni

The evaluation of pregnants admitted to emergency unit: Tertiary single centre experience

Hatice Yılmaz Doğru1, Gülseren Oktay2, Asker Zeki Özsoy1, Bülent Çakmak1, İlhan Bahri Delibaş1, Mehmet Esen3
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
2Department Of Family Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
3Department Of Emergency Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to assess the admission frequency, admission reasons, time of stay in emergency room and status of enter or discharge of pregnants.
METHODS: A total of 751 patient records whose admitted to emergency unit between February 2012 and May 2015 were retrospectively evaluated. Besides obstetric history of the pregnants, reason for admission, presence of entering hospital, stay of time in emergency unit and admission time in hour, day, and month were recorded.
RESULTS: The most complaints on admission were found as stomache, nausea-vomiting and vaginal bleeding, respectively. The most frequent time period on admission was 19: 00-22: 00, day was Tuesday, and month was May. Since 96% of pregnants were discharged after treatment in emergency unit, merely 4% of pregnants were accepted to hospital stay.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, a higher frequency of patients were detected as inappropriate admissions to emergency unit and led to unnecessary workload on physicians.

Keywords: pregnancy, emergency room, reason for admission

Hatice Yılmaz Doğru, Gülseren Oktay, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, İlhan Bahri Delibaş, Mehmet Esen. The evaluation of pregnants admitted to emergency unit: Tertiary single centre experience. Van Med J. 2017; 24(3): 157-162

Sorumlu Yazar: Hatice Yılmaz Doğru, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale