E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Obez Çocuk ve Ergenlerde Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 171-177 | DOI: 10.5505/vtd.2021.69862

Obez Çocuk ve Ergenlerde Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Selma Tunç
Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda obezite prevelansındaki artışa paralel olarak Pediatrik Yağlı Karaciğer Hastalığı (YKH) görülme sıklığı artmaktadır. Erken tanı ve tedavisi önemlidir. Bu çalışmada obez çocuk ve adölesanlarda YKH prevelansı ve metabolik risk faktörleri ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 8-18 yaş arasında toplam 280 obez çocuk ve ergen dahil edildi. Karaciğerde yağlanma varlığı ultrasonografisi (USG) ile araştırıldı. Olgular 2 gruba ayrıldı. YKH olan ve olmayan grup, antropometrik (vücut kitle indeksi (VKİ) SDS, bel/kalça çevresi oranı) ve laboratuvar parametreleri (serum glukoz, AST, ALT, lipit profili, HOMA-IR) açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 12,1 ± 2,7 yıl (K/E= 143/137), ortalama VKİ SDS 2,7 ± 0,6 idi. Olguların %49’ unda ALT düzeyi yüksekti. KC USG ile olguların %63,2'inde (n=177) YKH tespit edildi. YKH olmayan grupla karşılaştırıldığında YKH olan grupta yaş, VKİ SDS, bel/kalça oranı, ALT, trigliserid, insülin, HOMA-IR değerleri anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Bunun dışındaki parametreler (cinsiyet, glukoz, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, AST) her iki grupta benzerdi.
Yaş, VKİ SDS, bel/kalça oranı ve ALT, trigliserid ve HOMA-IR düzeyleri ile hepatosteatoz derecesi arasında pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla p=0,002, r=0,183, p=0,003, r= 0,155, p=0,02, r=0,165, p=0,001, r=0,338, p=0,001, r=0,155, p=0,001, r=0,311). Hepatosteatoz için %68’lik bir sensitivite ve %92’lik bir spesifite ile ALT cut of değeri 27,5 IU/L olarak saptandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Yağlı KC hastalığı çocuklarda önemli bir morbidite sebebi olup obezite derecesi ve yaş arttıkça görülme riski de artar. Yüksek VKİ SDS, bel/kalça oranı, ALT, trigliserid ve HOMA-IR değerleri YKH ile ilişkilidir. İlişkili risk faktörlerinin tespiti ve tedavisi ile YKH’na bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, obezite, yağlı karaciğer

Evaluation of Risk Factors assosiated with Fatty Liver Disease in Obese Children and Adolescents: A Single Center Experience

Selma Tunç
Children Hospital, Diyarbakir, Turkey

INTRODUCTION: The frequency of Fatty Liver Disease (FLD) increases in children in parallel with the increase in the prevalence of obesity. Early diagnosis and treatment is important.The aim of this study was to investigate the prevalence and relationship with metabolic risk factors of FLD in obese children and adolescents.
METHODS: A total of 280 obese children and adolescents were included in this study. The presence of fatty liver was investigated by ultrasonography (US). The anthropometric (body mass index (BMI) SDS, waist / hip circumference ratio), laboratory parameters (serum glucose, AST, ALT, lipid profile, HOMA-IR) were compared in the group with and without FLD.
RESULTS: ALT levels were high in 49% of the cases. FLD was detected in 63.2% (n = 177). Age, BMI, SDS, waist / hip ratio, ALT, triglyceride, insulin, HOMA-IR values were found to be significantly higher in the FLD group compared to the non FLD group. There was a positive correlation between age, BMI SDS, waist / hip ratio, ALT, triglyceride and HOMA-IR levels and degree of hepatosteatosis. The cut-off value of ALT was 27.5 IU/L with a sensitivity of 68% and a specificity of 92% for hepatosteatosis.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Fatty Liver Disease is an important cause of morbidity in children. The higher the degree of obesity and age, the higher the incidence of fatty liver disease. High BMI SDS, waist / hip ratio, ALT, triglyceride and HOMA-IR values are associated with FLD. It will be possible to reduce morbidity and mortality related to FLD by identifying and treating associated risk factors.

Keywords: Children, obesity, fatty liver

Selma Tunç. Evaluation of Risk Factors assosiated with Fatty Liver Disease in Obese Children and Adolescents: A Single Center Experience. Van Med J. 2021; 28(2): 171-177

Sorumlu Yazar: Selma Tunç, Türkiye
LookUs & Online Makale