E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Süt Çocuklarında Denver ve Gelişimsel Tarama Testi (DGTT) Sonuçları ve Gelişimsel Gecikmelerin Değerlendirilmesinde Önemi. [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 147-150

Süt Çocuklarında Denver ve Gelişimsel Tarama Testi (DGTT) Sonuçları ve Gelişimsel Gecikmelerin Değerlendirilmesinde Önemi.

Serap Karasalihoğlu1, Ercan Kırımi2, Betül Biner3, Ali Boz4, Hilal Bozdereli5
1Trakya Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD, Edirne
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Edirne
4Özel Derman Hastanesi
5Trakya Üniv. Tıp Fak. Çocuk Gelişim ve Eğitim Merkezi, Edirne

Denver Gelişimsel Tarama Testi (DGTT), süt çocuklarının ve okul öncesi çocukların gelişimini değerlendirmede kullanılan basit bir yöntemdir. Bu çalışma çocuk polikliniğinde, yaşları 1-18 ay arasında değişen 988 vakada, Türk çocukları için uyarlanmış 105 itemli DGTT kullanılarak gerçekleştirildi. Vakalar gestasyon yaşlarına göre miadında bebekler (1.grup, 843 vaka) ve preterm bebekler (2.grup, 145 vaka) olarak ayrıldı. Bu vakalara toplam 2003 Denver gelişim tarama testi uygulandı. 1. grupta 28 (%3.3), 2. grupta 7 (%4.8) vakada olmak üzere toplam 35 (%3.5) bebekte DGTT anormal saptandı. İki grup arasında anormal vaka yüzdeleri açısından anlamlı fark yoktu. 1. grupta 101 (%11.9), 2. grupta 34 (%23.4) olmak üzere toplam 135 (%13.6) vakada DGTT sonuçları şüpheli olarak değerlendirildi. İki grup arasında şüpheli vaka yüzdeleri açısından anlamlı fark yoktu. Anormal DGTT testi olan vakaların %100’ünde, şüpheli DGTT testi olan vakaların %72.6’sında risk faktörü (asfiksi, neonatal konvülsiyon, düşük doğum ağırlığı, epilepsi vs.) saptandı (p>0.05). Sonuçta, verilerimize göre DGTT, özellikle risk faktörüne sahip süt çocuklarının gelişimsel gecikmelerinin erken dönemde saptanmasında değerli bir test yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Denver Gelişimsel Tarama Testi, Süt çocuğu.

Denver Developmental Screening Test (DDST); results and importance in the evaluation for developmental delays in infants.

Serap Karasalihoğlu1, Ercan Kırımi2, Betül Biner3, Ali Boz4, Hilal Bozdereli5
1Trakya Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD, Edirne
2Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD, Van
3Trakya Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD, Edirne
4Özel Derman Hastanesi
5Trakya Üniv. Tıp Fak. Çocuk Gelişim ve Eğitim Merkezi, Edirne

Denver Developmental Screening test (DDST) is a simple test using to evaluate of developments of infants and preschool children. This study was made on the 988 cases whose ages were between 1-18 months using DDST with 105 items designed for Turkish children, in the outpatient department. The cases were separated fullterm infants (first group, 843 ones) and preterm infants (second group, 145 ones) according to their gestational age. Totally 2003 tests were applied to these infants. The DDST was found as abnormal on the 28 cases (3.3%) in the first, and 7 (4.8%) second group in the totally on 35 cases (3.5%), and there was no significant difference when compared two groups according to percentage of abnormal cases. DDST was found as suspected on the 101 cases (11.9% ) in the first graup, 34 ones (23.4%) in the second graup and totally on 135 ones (13.6%). There was no significant difference when compared two groups according to percentage of suspected cases. Risk factors (asphyxia, neonatal convulsion, low birth weight, epilepsy, etc.) were detected in 100% of cases that has abnormal DDST, and in 72.6% of cases that has suspected DDST (p> 0.05). Finally, according to our data, the DDST is a valuable test to detect early developmental delays, especially in the infants that have risk factors.

Keywords: Denver Developmental Screening Test, infant.

Serap Karasalihoğlu, Ercan Kırımi, Betül Biner, Ali Boz, Hilal Bozdereli. Denver Developmental Screening Test (DDST); results and importance in the evaluation for developmental delays in infants.. Van Med J. 1997; 4(3): 147-150
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale