E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Serebral Venöz Sinüs Trombozlu Olguların Etiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 188-192 | DOI: 10.5505/vtd.2021.71501

Serebral Venöz Sinüs Trombozlu Olguların Etiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Hamit Çelik1, AHMET YARDIM2, Mesude Kisli3
1Özel Buhara Hastanesi Nöroloji Kliniği, Erzurum
2Özel Buhara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Erzurum
3Sivas Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebral Venöz Sinüs Trombozu (SVST) tüm yaş grubunda görülebilen fakat sıklıkla genç erişkinleri etkileyen bir inme alt tipidir. SVST beynin tıkayıcı arterial hastalıklarına göre daha nadir görülür ve tüm inmelerin %0,5-1’ini oluşturur. Çalışmada klinik ve radyolojik olarak kesin SVST tanısı konulmuş olguların demografik özelliklerinin, klinik semptomlarının, ilk başvuru nörolojik muayene bulgularının, etiyolojik faktörlerin, tedavilerin ve serebral görüntülemedeki özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018 ile Kasım 2019 arasında nöroloji kliniğinde kesin serebral venöz sinüs trombozu (SVST) tanısı ile takip edilen 17 olgunun hasta dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Olguların demografik, klinik, radyolojik özellikleri ve tedavileri değerlendirildi
BULGULAR: SVST tanısı ile takip edilen 17 hastanın 5’i (%29,41) erkek 12’si(%70,58) kadındı. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 36,82 ve yaş aralığı 22-78 idi. En sık klinik prezantasyon baş ağrısı, en sık nörolojik muayene bulgusu papil ödem, en sık tromboze olan sinüs ise transvers sinüstü. Etiyolojide en sık faktör gebelik ve lohusalıktı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada SVST’ li hastalar geriye dönük olarak incelendi. Yeni başlayan şiddetli baş ağrısı ve epileptik nöbet ile gelen her hastada göz dibi muayenesinin yapılması, gebelik ve lohusalık dönemindeki hastalarda serebral venöz sinüs trombozu akılda tutulmalı, klinik şüphe halinde serebral görüntüleme hızlı bir şekilde yapılmalı ve akut dönemde tedavi başlanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: serebral venöz sinüs trombozu, inme alt tipi, gebelik ve lohusalık, predispozan faktörler

Evaluation of the Etiological and Clinical Characteristics of Patients with Cerebral Venous Sinus Thrombosis

Hamit Çelik1, AHMET YARDIM2, Mesude Kisli3
1Neurology Clinic, Private Buhara Hospital, Erzurum, Turkey
2Neurosurgery Clinic, Private Buhara Hospital,Erzurum, Turkey
3Neurology Clinic, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: Cerebral venous sinus thrombosis (CVST) is a stroke subtype that can be observed among all age groups, but often affects young adults. CVST is less common than cerebrovascular occlusive diseases and accounts for 0.5-1% of all strokes. This study aimed to evaluate the demographic characteristics, clinical symptoms, first-line neurological examination results, etiological factors, treatments and cerebral imaging features of patients with definitive CVST diagnosis based on clinical and radiological evaluation
METHODS: The patient files of a total of 17 patients who were followed up in the neurology clinic between January 2018 and November 2019 due to the diagnosis of definitive CVST were analyzed retrospectively. In these cases demographic, clinical, radiological and treatment results were evaluated
RESULTS: Of 17 patients who were followed up with the diagnosis of CSVT, 5 (29.41%) were male and 12 (70.58%) were female. The mean age and age range of the patients was 36.82 years and 22-78, respectively. The most common clinical presentation, neurological examination outcome and thrombosed sinus was headache, papillary edema, transverse sinus, respectively. In addition, the most common factor in etiology was pregnancy and puerperality
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study examined retrospectively patients with CVST. An eye ground examination should be performed in every patient with new beginner of severe headache and epileptic seizure. A possibility of cerebral venous sinus thrombosis should be considered in pregnant and puerperant patients, whereby cerebral imaging should be performed rapidly in case of clinical suspicion and treatment should be started in the acute period

Keywords: cerebral venous sinus thrombosis, stroke subtype, pregnancy and postpartum, predisposing factors

Hamit Çelik, AHMET YARDIM, Mesude Kisli. Evaluation of the Etiological and Clinical Characteristics of Patients with Cerebral Venous Sinus Thrombosis. Van Med J. 2021; 28(2): 188-192

Sorumlu Yazar: Hamit Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale