E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Hemoglobinlerin Nonenzimatik Glikozilasyonu [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(3): 105-109

Hemoglobinlerin Nonenzimatik Glikozilasyonu

Süleyman Alıcı1, H. Haluk Dülger2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, VAN

Glikozile hemoglobinler (GHb) kan glukoz konsantrasyonuyla orantılı olarak HbAo-? zincirinin progresif glikozilasyonuyla oluşur. HbA1c genellikle diabetik hastalarda uzun süreli kan glukozunu değerlendirmek için kullanılmıştır. Çünkü HbA1c düzeyi diabetik hastalarda kronik komplikasyonların gelişim riskini gösterir. Başlıca dört glikohemoglobin ölçüm tekniği vardır (iyon-değişim kromatografisi, elektroforez, “affinity chromatography” ve “immunoassays”). İyi ve kötü glisemik kontrolü gösteren alt ve üst sınırlar farklı metodlar arasında değişiklik gösterebilir.Bu nedenle HbA1c için kullanılan testlerde standardizasyon gerekir. GHb değerleri yalnızca kan glukoz seviyesine bağlı olmayıp aynı zamanda eritrosit yaşam süresine de bağlıdır. Klinisyenler HbA1c düzeylerini direk etkilediği gösterilmiş olan demir eksikliği anemisi, kronik böbrek yetmezliği ve kısalmış eritrosit yaşam süresi gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu yazıda hemoglobinlerin nonenzimatik glikozilasyonu literatür bilgileri ışığında gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: HbA1c, anemi, hemoliz

Nonenzymatic Glycosylation of Hemoglobins

Süleyman Alıcı1, H. Haluk Dülger2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, VAN

Glycosylated hemoglobins(GHb) are formed through progressive glycosylation of HbAo B-chains in proportion to blood glucose concentration. HbA1c is commonly used to assess long-term blood glucose control in patients with diabetes mellitus, because the HbA1c value has been shown to predict the risk for the development of many of the chronic complications in diabetes. There are currently four principal glycohaemoglobin assay techniques (ion-exchange chromatography, electrophoresis, affinity chromatography and immunoassays). The ranges indicating good and poor glycaemic control can vary markedly between different assays. Therefore optimal use of HbA1c testing requires standardisation. Values of GHb do not only depend on the blood glucose level but also on red cell lifespan. Clinicians should know that a variety of factors have been shown to directly influence HbA1c values, e.g. iron deficiency anaemia, chronic renal failure and shortened red blood cell life span. In this paper, nonenzymatic glycoylation of hemoglobins is discussed in detail in the light of literature findings.

Keywords: HbA1c, anemia, hemolysis

Süleyman Alıcı, H. Haluk Dülger. Nonenzymatic Glycosylation of Hemoglobins. Van Med J. 2001; 8(3): 105-109
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale