E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 32-37 | DOI: 10.5505/vtd.2021.73383

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı

Tuğba Kula Atik1, Alev Çetin Duran2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Balıkesir

GİRİŞ ve AMAÇ: Candida türleri, mortalitesi yüksek ciddi klinik tablolara neden olabilmektedir. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı, immünsupresyon, invaziv tıbbi işlemler ve yoğun bakım ünitelerinde yatış süresinin uzaması gibi nedenler, Candida enfeksiyonlarının insidansında son yıllarda artışa neden olmuştur. Bu çalışmada, Candida enfeksiyonlarının sıklığını ve tür dağılımını belirleyerek yerel epidemiyolojik verilere ve ampirik antifungal tedavi seçimine katkı sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 2017-2019 tarihlerinde kan kültürü örneklerinden izole edilen Candida türleri retrospektif olarak incelenmiştir. Kan kültürü işlemleri için tam otomatik BacT/Alert® 3D (bioMérieux, Marcyl’Etoile, Fransa) ve Render BC128 (Shandong Huifa Electronics Technology Co., Ltd., Çin) sistemleri kullanılmıştır. Konvansiyonel yöntemler ile tanımlanan Candida türlerinin tür düzeyinde identifikasyonu Phoenix TM 100 otomatize sistemi (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, ABD) kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR: Toplam 25808 kan kültürü örneğinden 192 örnekte (%0.74) Candida türleri izole edil¬miştir. En sık izole edilen tür Candida albicans (%50) iken, onu sırasıyla Candida parapsilosis (%37), Candida tropicalis (%5.7) ve Candida glabrata (%5.2) izlemiştir. Candida izolatlarının büyük bölümü (%89.6) yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalardan izole edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdaki sonuçlar ülkemizde bildirilen birçok çalışmayla uyumludur. Bu çalışma, invaziv kandidiyazisin epidemiyolojisi hakkında bilgi sunmaktadır. Candida türlerinin sıklığının ve tür dağılımının belirlenmesi, yerel epidemiyolojik verilerin belli aralıklarla güncellenmesi ampirik antifungal tedavinin seçimine rehberlik etmede son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Candida türleri, kan kültürü, kandidemi

Investigation of Candida species isolated from blood cultures

Tuğba Kula Atik1, Alev Çetin Duran2
1Department of Microbiology, Balıkesir University, Faculty of Medicine, Balıkesir
2Department of Microbiology, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir

INTRODUCTION: Candida species may cause severe clinical conditions with high mortality. The use of broad-spectrum antibiotics, immunosuppression, invasive medical procedures, and prolonged hospitalization in intensive care units (ICUs) have led to an increase in the incidence of Candida infections in recent years. In this study, we aimed to determine the frequency and distribution of Candida infections and to contribute to the local epidemiological data and guide for empiric antifungal therapy.
METHODS: In this study, Candida species isolated from blood cultures between 2017-2019 were examined retrospectively. BacT/ALERT 3D (BioMérieux, France) and Render BC128 (Shandong Huifa Electronics Technology Co., Ltd., China) automated blood culture systems were used. Candida isolates identified by conventional methods were determined to the species level by using Phoenix TM 100 automated identification system (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, USA).
RESULTS: Candida species were isolated from 192 samples (0.74%) in 25808 bloodcultures. The most commonly isolated Candida species was C. albicans (50.0%), followed by C. parapsilosis (37%), C. tropicalis (5.7%) and C. glabrata (5.2%), respectively. The majority of Candida isolates (89.6%) were isolated from patients in intensive care units (ICUs).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study are consistent with many studies reported in our country. This study provides information about the epidemiology of invasive candidiasis. Determining the frequency and distribution of Candida species and updating local epidemiological data periodically is extremely important in guiding the empirical antifungal therapy.

Keywords: Candida species, blood culture, candidiasis

Tuğba Kula Atik, Alev Çetin Duran. Investigation of Candida species isolated from blood cultures. Van Med J. 2021; 28(1): 32-37

Sorumlu Yazar: Tuğba Kula Atik, Türkiye
LookUs & Online Makale