E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
El Bilek Ganglion Kistlerinde Ultrasonografi Eşliğinde Aspirasyon Cerrahiye Alternatif Olabilir mi? [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(1): 90-94 | DOI: 10.5505/vtd.2022.77642

El Bilek Ganglion Kistlerinde Ultrasonografi Eşliğinde Aspirasyon Cerrahiye Alternatif Olabilir mi?

Ensar Türko1, Sinan Oguzkaya2
1Şarkışla Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Sivas
2Şarkışla Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Mevcut çalışmanın amacı, el bilek ganglion kistlerinde açık cerrahi eksizyon ve ultrason (USG) eşliğinde aspirasyon tekniklerinin klinik sonuçlarının ve rekürrens oranlarının karşılaşıtılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2019 ve Ocak 2021tarihleri arasında, el bilek ganglion kisti için USG eşliğinde aspirasyon ve açık cerrahi eksizyon uygulanan 46 hasta çalışmaya dahil edildi. Aspirasyon uygulanan hastalar Grup A (n=22), cerrahi uygulanan hastalar Grup S (n=24) olarak adlandırıldı. Hasta dosyalarından demografik veriler elde edildi. Son klinik takipte Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) skoru, rekürrens oranlar ve diğer komplikasyonlar kaydedildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 46 hasta dahil edildi (31 kadın, 15 erkek). Hastaların ortalama yaşı 33.6 ± 11.9 idi. Ort. Quick DASH skoru Grup S'de 11.25 ± 2.90 iken Grup A'da 11.90 ± 2.70 idi (p=0.301). Rekürrens oranı Grup A'da daha yüksekti (12.5% vs. 45.45, p=0.021). Rekürrens görülen ve görülmeyen grupların klinik sonuçları arasında fark izlenmedi (p=0.711).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aspirasyon uygulanan hastalarda rekürrens oranı daha yüksekti fakat bu fark fonksiyonel skorlarda izlenmedi. Her iki tedavi grubu da benzer düzey fonksiyonel skorlarla iyileşmiştir. Sonuç olarak USG eşliğinde ganglion kist aspirasyonu cerrahiye alternatif bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ganglion kisti, usg, cerrahi, rekürrens

Can Ultrasonography-Guided Aspiration be an Alternative to Surgery in Wrist Ganglion Cysts?

Ensar Türko1, Sinan Oguzkaya2
1Sarkisla State Hospital, Department of Radiology, Sivas
2Sarkisla State Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Sivas

INTRODUCTION: The purpose of the study was to compare the clinical results and recurrence rates of the patients who received ultrasound (USG) guided aspiration and open surgical excision for wrist ganglion cysts.
METHODS: The 46 patients who received US-guided aspiration and open surgical excision for wrist ganglion cysts between January 2019 and January 2021 were selected. Patients were divided into two according to choice of treatment. The patients who received aspiration were called Group A (n=22), and the patients who received surgery were called Group S (n=24). Patient characteristics were recorded from the patient files. At the last follow-up, recurrences were recorded, and the functional status of the patients was questioned by the Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH) Score. Complications other than recurrence were also analyzed.
RESULTS: A total of 46 patients (31 female, 15 male) were included in the study with a mean age of 33.6 ± 11.9. The mean quick DASH score was 11.25 ± 2.90 in Group S and 11.90 ± 2.70 in Group A (p=0.301). The clinical results were similar between the two groups; however, the recurrence rate was significantly higher in Group A (12.5% vs. 45.45%, p=0.021). The recurrence did not affect functional outcomes (p=0.711).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The recurrence rates were higher in the aspiration group, but this difference did not cause a difference in functional status. As a result, us-guided cyst aspiration can be used as an alternative method to surgery.

Keywords: Ganglion cyst, usg, surgery, recurrence

Ensar Türko, Sinan Oguzkaya. Can Ultrasonography-Guided Aspiration be an Alternative to Surgery in Wrist Ganglion Cysts?. Van Med J. 2022; 29(1): 90-94

Sorumlu Yazar: Sinan Oguzkaya, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale