E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
0-3 yaş çocuklarda idrar kültür yöntemlerinin karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(2): 243-250 | DOI: 10.5505/vtd.2018.77699

0-3 yaş çocuklarda idrar kültür yöntemlerinin karşılaştırılması

Mecnun Çetin, Kamuran Karaman, Hadi Geylan, Oğuz Tuncer, Ercan Kırımi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada şikayetleri ve klinik bulguları ile idrar yolu enfeksiyonu şüphesi uyandıran 229 çocukta idrar yolu enfeksiyonu tanısını koymada kateter ve torba ile alınan kültür güvenilirliğini karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk kliniğinde yapıldı. Vakalarımızda tam idrar incelenmesi, idrar sedimentinin mikroskopik incelenmesi yapıldı. Tüm vakalarda hem torba hem de kateter ile alınan idrar örnekleri kültüre ekildi. Sonuçlar karşılaştırıldı.
BULGULAR: Torba ile idrar kültürü alınan 229 vakanın 181 tanesinde üreme oldu, 48’inde kontaminasyon görüldü. Torba idrarı kültüründe üreme olan 181 vakanın 58’inde kateter idrarı kültüründe de üreme oldu, 123’ünde üreme olmadı. Torba kültüründe kontaminasyon saptanan 48 vakanın 5’inde kateter kültüründe üreme oldu. Torba kültüründe yalancı pozitiflik %68 olarak saptandı. Kateter kültürüne göre torba kültürünün İYE tanısındaki sensitivitesi %32 olarak saptandı. Torba kültüründe kız ve erkeklerde yalancı pozitiflik bakımından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı ilişki bulunmadı. Çalışmada torba kültüründe kontaminasyon, erkeklere göre kızlarda anlamlı yüksek bulundu. Tam idrar incelemesinde; nitrit, hematüri, piyüri ve bakteriüri pozitifliği ile idrar kültüründe üreme olması arasında anlamlı bir ilişki tespit ettik.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ile perineal torba idrar kültürünün yalancı pozitiflik oranının yüksek olduğu, perineal torba ile idrar kültürü almanın İYE tanısında yeterince güvenilir olmadığı ve bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu düşünülen durumlarda tanı için çok daha güvenilir bir yöntem olan mesane kateterizasyonu veya suprapubik aspirasyon ile idrar alınması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, Torba idrarı kültürü, Kateter idrarı kültürü, Kontaminasyon

Comparison of urine culture methods in 0-3 year old children

Mecnun Çetin, Kamuran Karaman, Hadi Geylan, Oğuz Tuncer, Ercan Kırımi
Van Yucuncu Yil University, Department of Pediatrics, Van

INTRODUCTION: In this study, we have compared the reliability and accuracy of catheter and sack urine culture in 229 children admitted with suspects and complaints of urinary tract infection.
METHODS: The study was held in Yuzuncu Yil University Pediatrics Outpatient Department. Whole urine examination and microscopic examination of urine sediments were done by Biochemistry department. Both cateheter and sack cultere were taken from all cases and cultured in same manner. The results were compared.

RESULTS: Urine cultures resulted as positive in 181 samples taken via sack and 48 samples of them were accepted as contamination. The 181 cases of positive sack urine cultured had 58 positive culture of catheter urine, and 123 ones of them no. Contamination cases of sack cultured had 5 positive catheter culture. False positive rate was detected as 68% in sack culture and therefore sensitivity of this method has been calculated as 32%. When we compared boys and girls acoording to sack urine culture no significancy has been detected. In this study we have detected that the contamination rate was higher in girls than boys. We have found a significant positive correlation between positive urine culture and nitrate, hematuria, pyuria in urine examination.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, we have found that perineal sack urine culture method has a high contamination rate since it is not a reliable method and therefore urinary bladder catheterization or suprapubic aspiration is more reliable to diagnosis of urinary tract infection in children.

Keywords: Urinary tract infection, culture of sack urine, culture of catheter urine, contamination

Mecnun Çetin, Kamuran Karaman, Hadi Geylan, Oğuz Tuncer, Ercan Kırımi. Comparison of urine culture methods in 0-3 year old children. Van Med J. 2018; 25(2): 243-250

Sorumlu Yazar: Mecnun Çetin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale