E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Çocuklarda Dirençli Ürinom’un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 212-214 | DOI: 10.5505/vtd.2016.80540

Çocuklarda Dirençli Ürinom’un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Serkan Arslan1, Mehmet Şerif Arslan1, Mehmet Hanifi Okur2, Bahattin Aydoğdu2, Hikmet Zeytun1, Erol Basuguy1, Abdurrahman Önen2, İbrahim Uygun2, Selçuk Otçu1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Ürinom, ciddi üriner obstrüksiyon, travma veya endoüroloji girişimleri sonucu oluşmaktadır. Ürinom tanısı, altta yatan problemi düzeltmek ve gelişebilecek ürosepsis veya intraabdominal sepsis gibi komplikasyonları önlemek açısından önemlidir. Bu çalışmada perkütan tedavi ile düzelmeyen ürinomun cerrahi tedavi yönetimini sunmayı amaçladık. Travma sonrası ürinom gelişen hastaya perkütan drenaj takıldı. Perkütan drenajın uzun sürmesi üzerine Double J stent yerleştirilmeye karar verildi. Sistoskopiyle skopi altında çekilen retrograd pyelografide (RPG) üreteropelvik bileşkede ciddi ekstravazasyon saptandı. Skopi altında 3.8 Fr Double J stent renal pelvise gönderildi. 3 aylık takiplerinde klinik şikayeti olmayan hastanın üriner USG’sinde hafif hidronefroz dışında patoloji saptanmadı. Renal travmalı hastalarda geç dönemde ürinom görülebileceği, takiplerde akıldan çıkarılmamalıdır. Dirençli ürinomlu hastalarda infeksiyon ve apse gelişimini önlemek için girişim gerekebilir. Bu girişimin tipi hastaya göre perkütan drenaj veya Double J stent olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ürinom, renal laserasyon, ekstravazasyon, üreteral stent

Treatment of Urinoma Resistance with Percutaneous Catheter or Ureteral Stent in Children: Case Report

Serkan Arslan1, Mehmet Şerif Arslan1, Mehmet Hanifi Okur2, Bahattin Aydoğdu2, Hikmet Zeytun1, Erol Basuguy1, Abdurrahman Önen2, İbrahim Uygun2, Selçuk Otçu1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Urinoma occurs as a result of as severe urinary obstruction, trauma or endourology interventions. It commonly occurs because of traumas or urinary obstruction. Percutaneous drainage was applied to patients with post-traumatic urinoma. Double J stent of 3.8 Fr was sent to the renal pelvis under fluoroscopy. When the drainage was decreased at the Postop 3rd day, percutaneous catheter was removed and the patient was discharged. In the 3-month follow-up the patient had no clinical complaints of urinary, USG was normal except mild hydronephrosis. Urinoma must be always kept in mind in the follow-up, because urinoma may be seen in the late period in patients with renal trauma. Percutaneous drainage treatment and using Double J stent is sufficient in the patient with urinoma.

Keywords: Urinoma, renal laceration, extravasation, ureteral stent

Serkan Arslan, Mehmet Şerif Arslan, Mehmet Hanifi Okur, Bahattin Aydoğdu, Hikmet Zeytun, Erol Basuguy, Abdurrahman Önen, İbrahim Uygun, Selçuk Otçu. Treatment of Urinoma Resistance with Percutaneous Catheter or Ureteral Stent in Children: Case Report. Van Med J. 2016; 23(2): 212-214
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale