E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Postpartum dönemde depresyon ve cinsel disfonksiyonu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 204-210 | DOI: 10.5505/vtd.2021.82598

Postpartum dönemde depresyon ve cinsel disfonksiyonu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Şebnem Alanya Tosun1, Muhammet Bulut2
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Giresun
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun

GİRİŞ ve AMAÇ: Postpartum depresyon ve cinsel işlev bozukluğu, postpartum dönemde sık görülen bozukluklardır ve bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. Amacımız, emzirme, doğum şekli ve gebe eğitim programı gibi parametrelerin doğum sonrası kadınlarda depresyon ve cinsel disfonksiyon üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Doğumdan 3 ay sonra postpartum kadınlar kesitsel kohort çalışmasına alındı. Doğum sonrası depresyon riski ve cinsel işlev bozukluğu Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDS), Kadın Cinsel İşlev İndeksi (FSFI); günlük yaşam tarzı ve emzirmeyi içeren sosyo-demografik ve obstetrik özellikler anket ile değerlendirildi.
BULGULAR: Psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan toplam 89 postpartum kadın dahil edildi. 45/89'u (% 50,6) doğum öncesi dönemde doğum eğitimi programını tamamlamıştı. Gebe eğitim programına katılanlarda EPDS ve FSFI skorları 6.57 ± 7.2, 26.6 ± 11.4 ve katılmayanlarda sırasıyla 9.70 ± 8.3, 19.4 ± 18 idi (p <0.05). Emzirme durumu veya doğum şekline göre, postpartum depresyon riski ve cinsel işlev skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu(p> 0.05). Ayrıca, ikincil sonuç olarak gebe eğitimi programının doğum şekli ve emzirme ile ilişkisini değerlendirdik. Vajinal doğum yapan postpartum kadınların% 64,4'ü öncesinde gebe eğitimi programına katılmışken, sezaryen ile doğum yapan kadınların sadece %35,6'sı bu eğitimi almıştı(p = 0,056). Emzirmenin durumu ile gebe eğitim programına katılım arasında karşılaştırma yaptığımızda anlamlılık yoktu (p = 0.4).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, sistematik ve multidisipliner geliştirilmiş gebe eğitimi programının, doğum sonrası depresyon olasılığını azalttığını ve cinsel işlev seviyesini geliştirdiğini göstermiştir

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Edinburg Postpartum Depresyon Skalası, Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi, gebe hazırlık programı, postpartuö depresyon, cinsel disfonksiyon

Evaluation of factors affecting depression and sexual dysfunction in the postpartum period

Şebnem Alanya Tosun1, Muhammet Bulut2
1Department Of Obstetrics And Gynaecology, Giresun University School of Medicine, Giresun, Turkey
2Department of Pediatrics, Giresun University School of Medicine, Giresun, Turkey

INTRODUCTION: Postpartum depression and sexual dysfunction are common disorders in postpartum period and negatively effects infant’s development. The aim is to evaluate the effect of parameters such as breastfeeding, mode of delivery and birth education program on depression and sexual dysfunction of postpartum women.
METHODS: Postpartum women 3 months after childbirth were enrolled in this cross-sectional cohort study. Postpartum depression risk and sexual dysfunction were scanned by Edinburgh Postpartum Depression Scale(EPDS), Female Sexual Function Index(FSFI); socio-demographic and obstetric features were assessed through a self-developed survey including daily life style and breastfeeding.
RESULTS: A total of 89 postpartum women without a history of psychiatric illness were included. 45/89(50.6%) of them completed the birth education program during antenatal period. EPDS and FSFI scores were 6.57 ± 7.2, 26.6 ± 11.4 in those who attended birth education program and 9.70 ±8.3, 19.4±18 in those who did not, respectively(p<0.05).According to the status of breastfeeding or mode of delivery, there was no statistically significant difference in postpartum depression risk and sexual function scores(p>0.05). Additionally, as secondary outcomes we assessed the relation of the birth education program with mode of delivery and breastfeeding. 64.4% of postpartum women who delivered vaginally participated to the birth education program, whereas only 35.6% of women who delivered with caesarean section participated(p=0.056).Secondly, when we compared the status of breastfeeding with participation in the birth preparation program, there was no significance(p=0.4).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study has shown that systematic and multidisciplinary developed birth education program reduces the possibility of postpartum depression and improves level of sexual function.

Keywords: Breastfeeding, Edinburgh Postpartum Depression Scale, Female Sexual Function Index, birth preparation program, postpartum depression, sexual dysfunction

Şebnem Alanya Tosun, Muhammet Bulut. Evaluation of factors affecting depression and sexual dysfunction in the postpartum period. Van Med J. 2021; 28(2): 204-210

Sorumlu Yazar: Şebnem Alanya Tosun, Türkiye
LookUs & Online Makale