E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Yöremizde Gribal Enfeksiyonlu Hastaların Üst Solunum Yolu Örneklerinde Influenza Virus Araştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 288-293 | DOI: 10.5505/vtd.2021.85666

Yöremizde Gribal Enfeksiyonlu Hastaların Üst Solunum Yolu Örneklerinde Influenza Virus Araştırılması

Özgür Çelebi, Ahmet Ayyıldız
YÖREMİZDE GRİBAL ENFEKSİYONLU HASTALARIN ÜST SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDE İNFLUENZA VİRUS ARASTIRILMASI

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada bölgemizde İnfluenza virüs sıklığını değerlendirmeyi ve İnfluenza virüs prevelansını İmmün Floresan Antikor (IFA) tekniği ile belirlemeyi planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza nazofarengeal sürüntü örnekleri dahil edildi. Eş zamanlı olarak örnek veren hastalara o yıl grip aşısı olup olmadıkları soruldu.Çalışmamızda İnfluenza olarak belirlenen ö rnekler Real Time PCR kullanılarak alt tipleme araştırmasına dahil edildi. Influenza virus prevelansı ise Immune Fluorescent Antibody (IFA) tekniği kullanılarak belirlendi.
BULGULAR: Tüm hastaların 4'ü (% 2,4) RSV, 16'sı (% 9,8) İnfluenza A ve 1'i (% 1,1) H5N1 olarak tespit edildi. Yetişkinlerin 2'si (% 2,7) RSV pozitif, 7'si (% 9,4) İnfluenza-A pozitifti. Bu çalışmada İnfluenza B hiçbir hastada tespit edilmemiştir. Aşı olan - aşı yaptırmayanlar arasında çocuklar- yetişkinlerde erkek ve kadın hastaların test sonuçları arasında anlamlı bir fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnfluenza, hızlı başlayan ateş, yorgunluk, baş ağrısı ve miyalji ile karakterize akut bir enfeksiyondur. Herhangi bir komplikasyon olmadıkça kendini sınırlayan ve belirti ve semptomları kaybolan bir hastalıktır. Belirli dönemlerde ortaya çıkan epidemik influenza, çoğunlukla Influenza A ve B alt tiplerinden kaynaklanmaktadır. Nadiren salgınlara neden olan alt tip C, hiçbir belirti veya semptomun olmadığı maskeli enfeksiyon veya çocuklarda hafif bir hastalık olarak görülür. Yukarıdaki tanıtım ışığında, Influenzae A, B Enfeksiyon oranları periyodik olarak araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Grip, İnfluenza, İFA

Searching For Influenza Virus In Upper Respiratory System Samples Of Patients From Our Region

Özgür Çelebi, Ahmet Ayyıldız
SEARCHING FOR INFLUENZA VIRUS IN UPPER RESPIRATORY SYSTEM SAMPLES OF PATIENTS FROM OUR REGION

INTRODUCTION: In this study, we have planned to evaluate the frequency of Influenza virüs in our region and identified Influenza virüs prevelance using Immune Fluorescent Antibody(IFA) technique.
METHODS: Nasopharyngeal swab samples were included in our study. Simultaneously, the patients giving samples were asked if they had been vaccinated against flu in that year. The samples identified as Influenza in our study were included in subtyping research using Real Time PCR. And Influenza virus prevelance using Immune Fluorescent Antibody (IFA) technique is identified.
RESULTS: 4 (2.4%) of all patients were detected with RSV, 16 (9.8%) with Influenza A, and 1(1.1%) with H5N1. 2(2.7%) of the adults were RSV-positive and 7(9.4%) of them were Influenza-A-positive. In this study Influenza B was not identified in any of the patients. There was not any significant difference between the test results of those vaccinated and not vaccinated; between children and adults, or between males and females
DISCUSSION AND CONCLUSION: Influenza is an acute infection characterised with rapid onset of fever, fatigue, headache and myalgia. It is a disease that limits itself and the signs and symptoms fade, unless there are any complications. Epidemic influenza that arises at specific periods is mostly caused by Influenza A and B subtypes. Subtype C, causing epidemies rarely, is seen as a masked infection where no signs or symptoms are present, or as a mild disease in children. In the light of above introduction, Influenzae A,B Infection rates should be investigated periodically.

Keywords: Flue, Influenza, IFA

Özgür Çelebi, Ahmet Ayyıldız. Searching For Influenza Virus In Upper Respiratory System Samples Of Patients From Our Region. Van Med J. 2021; 28(2): 288-293

Sorumlu Yazar: Ahmet Ayyıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale