E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Neferinin Servikal Kanser Hücreleri (HeLa) Üzerinde Apoptotik Etkisi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 401-406 | DOI: 10.5505/vtd.2022.87094

Neferinin Servikal Kanser Hücreleri (HeLa) Üzerinde Apoptotik Etkisi

Gözde Şahin1, Tuğçe Duran2, Serkan Küççüktürk3, Nadir Kocak4, Denizhan Bayramoglu5, Aysegul Kebapcılar6, Çetin Çelik6
1Başakşehi̇r Çam Ve Sakura Şehi̇r Hastanesi̇, Ji̇nekoloji̇k Onkoloji̇ Kli̇ni̇ği̇,i̇stanbul
2Kto Karatay Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇,tıbbi̇ Geneti̇k Anabi̇li̇mdalı,konya
3Karamanoğlu Mehmetbey Üni̇versi̇tesi̇ Tıpfakültesi̇,tıbbi̇bi̇yoloji̇anabi̇li̇mdalı, Karaman
4Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Moleküler Bi̇yoloji̇ Ve Geneti̇k Anabi̇li̇mdalı,konya
5Mardi̇n Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇ Ji̇nekoloji̇k Onkoloji̇ Kli̇ni̇ği̇, Mardi̇n
6Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇ Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabi̇li̇mdalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ:
Serviks kanseri, dünya çapında dördüncü en yaygın kanser olmakla birlikte jinekolojik kanserler içinde önde gelen ölüm nedenidir. Neferin, Nelumbo Nucifera'nın tohum embriyosundan izole edilen bir bisbenzilizokinolin alkaloididir. Çalışmalar, neferinin çeşitli insan kanser hücreleri üzerinde antikanser etkileri olduğunu göstermiştir. Neferin, kanser hücrelerinde çeşitli mekanizmalarla apoptozu indükleyebilir. Bu yazıda, doğal bir bileşik olan neferinin HeLa hücreleri üzerindeki apoptotik etkilerini göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu deneysel çalışmada 1 adet insan servikal kanser hücre hattı serisi ve kontrol grubu olarak 1 adet insan embriyonik böbrek hücre hattı serisi kullanıldı. Hücre kültürleri Amerikan Tipi Kültür Koleksiyon’undan elde edilmiştir.Neferinin maksimal inhibisyon konsantrasyon dozunu saptamak için 3-4,5-dimetil-tiyazolil-2,5-difeniltetrazolyum bromür testi yapıldı. Apoptotik genlerin ve antiapoptotik genlerin ekspresyon seviyeleri gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile tespit edildi. Çalışma triplicate olarak tekrar edildi.
BULGULAR: Neferinin insan servikal kanser hücrelerinin canlılığını inhibe ettiği maksimal inhibisyon konsantrasyon dozu 20 mikromol olarak belirlendi. Ayrıca, Neferin apoptotik genlerin seviyesini arttırırken, antiapoptotik genlerin seviyesini azaltmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Neferin insan servikal kanser hücreleri üzerinde apoptotik genlerin expresyonunu aktive ederek apoptozisi indüklemiştir.

Anahtar Kelimeler: Apoptoz, Servikal kanser, Bisbenzilizokinolin, HeLa hücresi

Apoptotic Effect Of Neferine On Cervical Cancer Cells (HeLa)

Gözde Şahin1, Tuğçe Duran2, Serkan Küççüktürk3, Nadir Kocak4, Denizhan Bayramoglu5, Aysegul Kebapcılar6, Çetin Çelik6
1Basaksehir Cam Ve Sakura City Hospital, Gynecologic Oncology Department,i̇stanbul
2Kto Karatay University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Genetics, Konya
3Karamanoglu Mehmetbey University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Biology, Karaman,
4Selcuk Medical Faculty, Molecular Biology And Genetic Department, Konya
5Mardin Research And Training Hospital, Gynecologic Oncology Department, Mardi̇n
6Selcuk Medical Faculty, Gynecology And Obstetrics Department, Konya

INTRODUCTION: Cervical cancer is the fourth most common cancer in worldwide and the leading cause of death among gynecological cancers. Neferine is a bisbenzylisoquinoline alkaloid isolated from the seed embryo of Nelumbo Nucifera. Studies have shown that Neferine has anticancer effects on a variety of human cancer cells. Neferine can induce apoptosis in cancer cells by various mechanisms. In this article; we aimed to show the apoptotic effects of neferin, a natural compound on HeLa cells.
METHODS: In this experimental study, 1 human cervical cancer cell line and 1 human embryonic kidney cell line as a control group were used. Cell cultures were obtained from the American Type Culture Collection. 3-4,5-dimethyl-thiazolyl-2,5-diphenyltetrazolium bromide test was performed to determine the maximal inhibition concentration dose of neferin. Expression levels of apoptotic genes and antiapoptotic genes were determined by real-time polymerase chain reaction. The study was repeated in triplicate.
RESULTS: The maximal inhibition concentration dose at which neferin inhibited the viability of human cervical cancer cells was determined as 20 micromol. Also, Neferin increased the level of apoptotic genes while decreasing the level of antiapoptotic genes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Neferin induced apoptosis by activating the expression of apoptotic genes on human cervical cancer cells.

Keywords: Apoptosis, Cervical Cancer, Bisbenzylisoquinoline, HeLa cell

Gözde Şahin, Tuğçe Duran, Serkan Küççüktürk, Nadir Kocak, Denizhan Bayramoglu, Aysegul Kebapcılar, Çetin Çelik. Apoptotic Effect Of Neferine On Cervical Cancer Cells (HeLa). Van Med J. 2022; 29(4): 401-406

Sorumlu Yazar: Gözde Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale