E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Yeni Tanı Multiple Myeloma’lı hastalarda Lenalidomid İdame Tedavisinin Prognostik Değeri; Tek Merkez Deneyimi-Geriye Dönük Çalışma [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 221-226 | DOI: 10.5505/vtd.2021.87369

Yeni Tanı Multiple Myeloma’lı hastalarda Lenalidomid İdame Tedavisinin Prognostik Değeri; Tek Merkez Deneyimi-Geriye Dönük Çalışma

Ali Eser1, Ayşen Timurağaoğlu2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Hisar İntercontinental Hospital Kemik İliği Nakil Ünitesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Multiple myeloma (MM) en yaygın görülen malign plazma hücre hastalığıdır. Son 10 yılda tedavideki gelişmeler daha uzun genel sağkalım ve ilerlemesiz sağ kalım sürelerine ulaşılmasını sağlamıştır. Tedavideki bu ilerlemelere rağmen otolog kök hücre nakli (OKHN) sonrasında da tedavisiz izlenen hastalar nüksetmektedir. Nüksü geciktirmek için idame tedavi stratejileri gündeme gelmiştir. Merkezimizde lenalidomid idame tedavisi uyguladığımız MM’lı hastaların sonuçlarını paylaşmak istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018-0cak 2020 tarihleri arasında MM tanısı ile OKHN yapılan 22 hasta ve nakile uygun olmayıp indüksiyon tedavisi sonrası lenalidomid idamesi başlanan üç hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Hastaların beşinde (%20) nötropeni, üçünde (%12) trombositopeni, dokuzunda (%36) pnömoni gelişti. Hastaların sekizinde (%32) enfeksiyon, hastalık progresyonu ve toksisite nedeni ile idame tedavisi kesildi. Lenalidomid kesilen hastalara pomalidomid, karfilzomib veya ixazomib içeren dördüncü basamak tedavileri başlandı. Son durumda bir hasta (%4) progresif hastalık nedeniyle vefat etti. Bir hasta stabil hastalık, altı hasta tam yanıt, altı hasta kısmi yanıt, 11 hasta ise çok iyi kısmi yanıt ile takip edilmekteydi. Hastalar en az iki ay en çok 44 ay (ortanca 12 ay) lenalidomid idamesi kullandılar.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu nedenle biz indüksiyon ve konsolidasyon tedavileri sonrasında hastalar tolere ettikleri ve hastalık belirtilerinde bir progresyon saptanmadığı sürece idame tedavisinin devam edilmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Multiple myeloma, otolog kök hücre nakli, lenalidomid

Prognostic Value of Lenalidomide Maintenance Therapy in Patients with Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM); A Single Center Experience-A Retrospective Study

Ali Eser1, Ayşen Timurağaoğlu2
1Bezmialem Vakif University, Department Of Internal Medicine And Hematology, Istanbul
2Hisar Intercontinental Hospital Department Of Stem Cell Transplantation, Istanbul

INTRODUCTION: Multiple myeloma (MM) is the most common malignant plasma cell disease (1). Advances in treatment in the last 10 years have enabled longer overall survival and progression-free survival. Despite these advances in treatment, patients who are followed up without treatment recur after autologous stem cell transplant (ASCT). Maintenance therapy strategies have been introduced to delay relapse. We wanted to share the results of patients with MM, for whom we applied lenalidomide maintenance therapy in our center.
METHODS: Between January 2018-January 2020, 22 patients were included in the study, who were diagnosed with MM and received ASCT, and were ineligible for transplantation, started lenalidomide maintenance treatment after induction treatment.
RESULTS: Five of the patients developed neutropenia (20%), three of them developed thrombocytopenia (12%), and nine of them developed pneumonia (36%). The maintenance treatment was discontinued in eight of the patients (32%), due to infection, progression of the disease and toxicity. Fourth line treatments was started in patients who discontinued lenalidomide. In the end, one patient died due to the progressive disease (4%). It was followed that one patient was stable disease, six were complete remission, the other six were partial remission, and 11 patients were very good partial remission to the treatment. Patients received lenalidomide maintenance treatment from two months the least, and 44 months (median 12 months) the most.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Therefore, we recommend that, after induction and consolidation treatments, patients should keep receiving maintenance treatments, as long as there is no progression in the symptoms of the disease, and patients can tolerate.


Keywords: Multiple myeloma, autologous stem cell transplantation, lenalidomide

Ali Eser, Ayşen Timurağaoğlu. Prognostic Value of Lenalidomide Maintenance Therapy in Patients with Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM); A Single Center Experience-A Retrospective Study. Van Med J. 2021; 28(2): 221-226

Sorumlu Yazar: Ali Eser, Türkiye
LookUs & Online Makale