E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Posterior interhemisferik yaklaşımda kranyotomi yerinin 3D MR rekonstrüksiyon ile planlanmasının cerrahi önemi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 265-271 | DOI: 10.5505/vtd.2021.87533

Posterior interhemisferik yaklaşımda kranyotomi yerinin 3D MR rekonstrüksiyon ile planlanmasının cerrahi önemi

Mehmet Volkan Harput
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Posterior interhemisferik yaklaşım (PIY) nöroşirurji pratiğinde sık kullanılan girişimlerdendir. Bu girişim ile interhemisferik fissürde derinleşilerek singulat girus arka kısmı, parahipokampal girus üst kısmı, korpus kallozum ve splenium, talamus gibi birçok parasplenial oluşumlara ulaşmak ve burada nörovasküler girişimler yapmak mümkündür. Bu girişim yolunu tam olarak görmek ve yeterli açıklıkta cerrahi koridor oluşturmak için kranyotominin doğru yapılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, ameliyat öncesi manyetik rezonans imajlarının (MRI) 3-boyutlu rekonstrüksiyonu’nun, özel bir teknikle işlenerek paryetal köprü venlerinin ve bu venlerin lambda ile ilişkisinin gösterilmesinin PIY yapılan olgularda katkısı incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Aralık 2011 ve Mayıs 2013 tarihleri arasında çeşitli endikasyonlarla PIY uygulanan vakalarda ameliyat öncesi MR görüntülerinden elde olunan ve yeni bir yöntem ile oluşturulan 3-boyutlu imajların cerrahi planlamadaki etkinliğinin değerlendirilmesi planlandı. Yeniden cerrahi geçiren olgular çalışmaya dahil edilmedi. Olgular kranyotomi yeterliliği, köprü venlerinin korunması ve 3D imaj ile operasyon görüntüsünün örtüşüp örtüşmediği konularında değerlendirildi.
BULGULAR: Verilen tarih aralığında yeniden cerrahi geçiren 3 olgu çıkarıldıktan sonra 24 vaka çalışmaya dahil edildi. Oluşturulan 3D imajlar ile, tüm vakalarda lambda ve paryetooksipital çentik ile paryetal köprü veninin anatomik ilişkisi gösterilebildi. Tüm olgularda cerrahi alan görüntüsü ile 3D imajlar örtüştü. Bu sayede sadece bir vakada kranyotomiyi genişletme ihtiyacı oldu. Tüm vakalarda paryetal köprü veni korunabildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada tarif edilen yöntem ile PIY uygulanacak olgularda ameliyat öncesi cerrahi sahanın 3D imajlarla görüntülenmesi, akıllı kranyotomi ile ameliyatı kolaylaştırır ve hayati öneme sahip köprü venlerinin korunmasında fayda sağlar. Aynı yöntem, radyolojik görüntüler üzerinden yapılacak bilimsel araştırmalar için de etkili bir araç olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lambda, paryeto-oksipital sulkus, Posterior interhemisferik yaklaşım, talamus cerrahisi, serebral köprü venleri

Usefulness of 3D MR reconstruction in determining a smart craniotomy location in posterior interhemispheric approach

Mehmet Volkan Harput
Department Of Neurosurgery, Yeditepe University School Of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: With posterior interhemispheric approach (PIA) it is possible to reach the cingulate gyrus, parahippocampal gyrus, splenium of the corpus callosum, thalamus and some other parasplenial neural and vascular structures. To expose this surgical corridor wide enough it is crucial to make a smart bone opening. In this study, usefulness of 3D reconstructions of the preoperative magnetic resonance images (MRI) prepared with a novel technique to reveal parietal bridging-vein and its anatomical relation with lambda is evaluated.
METHODS: Between December 2011 and May 2013, for all virgin cases that were planned to be operated via PIA, 3D reconstructions of the preoperative MRI were prepared and compared with the surgical view. These 3D images were used to plan the craniotomy site. All cases were evaluated in means of adequate craniotomy size and complication of bridging vein injury.
RESULTS: In the given period 24 virgin cases which were operated via PIA were included in the study. In all cases, the 3D-images were reflective of the surgical view after durotomy. Anatomical relations between lambda, parietooccipital notch and parietal bridging veins were shown and used for preoperative planning for craniotomy-site. Only in one case there were the need to extend the craniotomy caudally. There were no bridging vein injury.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The novel technique described in this study is useful for preoperative planning of craniotomy site in cases to be operated via PIA. This technique also facilitates the protection of bridging veins during craniotomy and durotomy by revealing its location prior to opening.

Keywords: Cerebral bridging veins, Lambda, parieto-occipital notch, posterior interhemispheric approach, thalamic surgery

Mehmet Volkan Harput. Usefulness of 3D MR reconstruction in determining a smart craniotomy location in posterior interhemispheric approach. Van Med J. 2021; 28(2): 265-271

Sorumlu Yazar: Mehmet Volkan Harput, Türkiye
LookUs & Online Makale