E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Proksimal Femoral Nail Uygulamalarımız [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 207-211

Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Proksimal Femoral Nail Uygulamalarımız

Reşit Sevimli1, Ökkeş Bilal2
1Elbistan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Bu makalede, kliniğimizde 2009-2012 yılları arasında minimal insizyonla bıçaklı lag vidalı proksimal femoral çivi (PFN) ile cerrahi olarak tedavi edilen 23 femur boyun kırıklı hastanın sonuçları değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Mart 2009-Eylül 2012 yılları arasında hastanemizde femur boyun kırığı tanısı alan ve PFN ile cerrahi olarak tedavi edilen olguların yaş ve deplasman verileri ile avasküler nekroz ve psödoartroz oranları geriye dönük olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 13'ü erkek, 10 tanesi kadın olup yaş ortalamaları 35.6 idi. Büyük bir kısmında yüksek enerjili travma sonucu kırık meydana gelmişti (%69). Garden sınıflamasına göre 6 hasta Tip II, 8 hasta Tip III ve 9 hasta ise Tip IV olarak değerlendirildi. Hastalar ortalama 2 gün içinde ameliyata alınıp, hepsi bıçaklı lag vidalı proksimal femoral çivi kullanılarak tedavi edildi. Ortalama takip süremiz 14 ay olup 8-22 aylar arasında değişmekteydi. Takipte 3 hastada avasküler nekroz (%13), 4 hastada nonunion gelişti (%17), 16 hasta ise sorunsuz iyileşti. Sonuç: Bu sonuçlar neticesinde dikkatli seçilmiş femur boyun kırıklı hasta gruplarında bıçaklı lag vidalı proksimal femoral çivi yönteminin güvenilir olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Femur boyun kırığı, kırık fiksasyonu

Applications of proximal femoral nail treatment for femoral neck fractures

Reşit Sevimli1, Ökkeş Bilal2
1Elbistan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Objectives: Treatment results of 23 femoral neck fractures treated with minimal incision and proximal femoral nail (PFN) between 2009-2012 in our clinic were evaluated. Materials and Methods: The data of the patients with the diagnosis of femoral neck fracture and treated using PFN in our hospital were analyzed retrospectively between March 2009-September 2012 on the basis of avascular necrosis, pseudoarthrosis and displacement rates by age. Results: Our patients, 13 male and 10 female and the mean age was 35.6. A large part of the fracture occurred as a result of high-energy trauma (69%). According to classification of Garden, 6 patients were classified as type II, 8 patients type III and 9 patients type IV. Patients were operated within an average of 2 days, all of them were treated using blade lag screw proximal femoral nail. Mean follow-up time was 14 months with a range of 8-22 months. During follow-up, avascular necrosis developed in 3 patients (13%), nonunion developed in 4 patients (17%), and 16 patients recovered uneventfully. Conclusion: Owing to these results, we believe that proximal femoral nail lag screw technique is confidential in carefully selected group of patients with femoral neck fractures.

Keywords: Femoral neck fracture, fracture fixation

Reşit Sevimli, Ökkeş Bilal. Applications of proximal femoral nail treatment for femoral neck fractures. Van Med J. 2013; 20(4): 207-211
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale