E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Mean Platelet Volume In Acute Coronary Syndrome [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(3): 89-95

Mean Platelet Volume In Acute Coronary Syndrome

Rıdvan Mercan1, Cengiz Demir2, İmdat Dilek3, Müntecep Asker4, Murat Atmaca5
1Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Division of Hematology, Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van
3Atatürk Education and Research Hospital Division of Hematology, Ankara
4Yüksek İhtisas Hospital of Van Division of Cardiology, Van
5YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ABD, Van

Objective: Description of risk factors in coronary heart disease has a very important place in the prevention of acute coronary syndromes as well as in predicting the prognosis. In this study, the association between acute coronary syndrome and platelet volume, which is thought to be risk factor of the former one, was investigated. Materials and methods: 214 patients were included to the study, comprising of 69 patients with acute myocardial infarction (AMI), 73 patients with unstable angina pectoris, and 72 patients with stable angina pectoris. Control group consisted of 45 subjects who had atypical chest pain with no pathological sign in coronary angiography. In cases with acute coronary syndrome, blood samples were taken at the time of hospitalization, whereas it was performed at routine follow-up visits in the other group. Statistical analysis was made through “one-way variance analysis (ANOVA)” and post-hoc Tukey HSD. A p-value of <0.05 was considered to be statistically significant Results: Mean platelet volume (MPV) and platelet counts were found to be 9,0 ? 1,0 fl and 239,6 ? 59,2 x 109/L in unstable angina group, respectively; 8.9 ? 0.8 fl and 228.5 ? 74.1 x 109/L in AMI patients, respectively; 7.5 ? 0.6 fl and 268.3 ? 73.5 x 109/L in stable angina pectoris group, respectively; 7.2 ? 0.6 fl and 285.5 ? 80.9 x 109/L in control group, respectively. Control subjects had significantly lower MPV and significantly higher platelet counts compared to each of the unstable angina and AMI groups (p<0.001, p<0.001; p=0.004, p<0.001, respectively). MPV was detected to be significantly lower in stable angina group, compared to unstable angina and AMI groups (p<0.001, p<0.001, respectively), whereas neither a significant difference was determined between stable angina and AMI groups in terms of MPV (p=0,126) nor was it between unstable angina and AMI groups (p=0.999). While no significant difference was detected between the number of platelets of stable angina group and that of control and unstable angina groups (p=0.586, p=0.076, respectively), stable angina group had significantly higher platelet counts than AMI patients (p=0.006). Such comparison between unstable angina and AMI groups also did not reach a significant level (p=0.791). Conclusion: Platelet count and mean platelet volume was detected to be increased in patients with acute coronary syndrome.

Anahtar Kelimeler: Acute coronary syndrome, mean platelet volume.

Akut Koroner Sendromda Ortalama Trombosit Hacmi

Rıdvan Mercan1, Cengiz Demir2, İmdat Dilek3, Müntecep Asker4, Murat Atmaca5
1Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Division of Hematology, Van.
2Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Division of Hematology, Van.
3Atatürk Education and Research Hospital Division of Hematology, Ankara
4Yüksek İhtisas Hospital of Van Division of Cardiology, Van.
5Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Division of Endocrinology, Van.

Amaç: Koroner kalp hastalığında risk faktörlerinin tanımlanması gerek akut koroner sendromların önlenmesinde, gerekse prognozu tahmin etmede büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada akut koroner sendrom ile risk faktörü olabileceği düşünülen trombosit hacmi arasındaki ilişki araştırıldı. Materyal ve metod: Çalışmaya, 69 akut miyokard infarktüslü (AMİ), 73 kararsız angina pektoris ve 72 kararlı angina pektorisli olmak üzere toplam 214 hasta dahil edildi. Atipik göğüs ağrısı olan ve koroner anjiyografilerinde patolojik bulgu saptanmayan 45 olgu ise kontrol grubu olarak seçildi. Akut koroner sendromlu hasta grubunun kan örnekleri hastaneye yatışlarında, diğer olgularda ise hastaların rutin takiplerinde alındı. İstatistiksel analiz “Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” ve post-hoc Tukey HSD ile yapıldı. P< 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Ortalama trombosit hacmi (TH) ve trombosit sayıları sırasıyla; kararsız angina grubunda 9,0 1,0 fl ve 239,6 ? 59,2 x 109/L, AMİ grubunda 8.9 ? 0.8 fl ve 228.5 ? 74.1 x 109/L, kararlı angina grubunda 7.5 ? 0.6 fl ve 268.3 ? 73.5 x 109/L, kontrol grubunda ise 7.2 ? 0.6 fl ve 285.5 ? 80.9 x 109/L olarak bulundu. Kontrol grubu ile kararsız angina ve AMİ grubu karşılaştırıldığında ortalama TH anlamlı olarak düşük, trombosit sayısı daha yüksek saptandı (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.004, p<0.001). Ortalama TH açısından; kararlı angina grubu, kararsız angina ve AMİ grubu ile karşılaştırıldığında TH anlamlı olarak daha düşük saptandı (sırasıyla p<0.001, p<0.001), kararlı angina grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı (p=0,126), kararsız angina grubu ile AMİ grubu karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı (p=0.999). Trombosit sayıları açısından; kararlı angina grubu ile kontrol grubu ve kararsız angina grubu karşılaştırıldığında trombosit sayıları anlamlı olarak farklı bulunmadı (sırasıyla p=0.586, p=0.076), kararlı angina grubu ile AMİ grubu karşılaştırıldığında trombosit sayısı anlamlı olarak yüksek saptandı (p= 0.006). Kararsız angina ile AMİ grubu karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı (p= 0.791). Sonuç: Akut koroner sendromlu hastalarda, trombosit sayılarının azaldığı ve ortalama trombosit hacimlerinin arttığı saptandı.

Keywords: Akut koroner sendrom, ortalama trombosit hacmi.

Rıdvan Mercan, Cengiz Demir, İmdat Dilek, Müntecep Asker, Murat Atmaca. Akut Koroner Sendromda Ortalama Trombosit Hacmi. Van Med J. 2010; 17(3): 89-95
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale