E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Ovaryum Dokusunun Eksplant Kültürü [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 421-427 | DOI: 10.5505/vtd.2022.90947

Ovaryum Dokusunun Eksplant Kültürü

Murat Serkant Ünal1, Elif Önder1, Nazlı Çil1, Hatice Şiyzen Çoban1, Mücahit Seçme2, Gül Yıldırım1, Gülcin Abban Mete1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Ordu

GİRİŞ ve AMAÇ: Ovaryum dokusu eksplant kültürü oluşturarak dokulardan göç eden stromal hücreleri izole etmeyi, çoğaltmayı ve karakterize etmeyi hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2 adet 4 haftalık (prepubertal) dişi Wistar Albino tipi sıçanların ovaryum dokularından eksplant kültürler oluşturuldu. Daha sonra prolifere olan overyan stromal hücrelere 2. pasajda (P2) flow sitometri analizi yapılarak CD29, CD54, CD90 (mezenkimal kök hücre yüzey antijeni) ve CD45 (hematopoetik kök hücre yüzey antijeni) ifadelerine bakıldı.
BULGULAR: Kültür ortamındaki hücrelerin proliferasyon yetenekleri ve morfolojik özellikleri seri pasajlar yapılarak incelendi. İzole edilen overyan stromal hücrelerin flow sitometri analizlerinde CD54, CD90 ve CD45 yüzey antijenlerini eksprese ettikleri, CD29 yüzey antijenlerini ise eksprese etmedikleri belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan analizde kültür ortamında izole edip, ürettiğimiz overyan stromal hücrelerin hem hematopoetik hem de mezenkimal kök hücre belirteçlerinden bazılarını eksprese ettiklerini belirledik.

Anahtar Kelimeler: Hücre kültür teknikleri, kriyoprezervasyon, stromal hücreler.

Explant Culture of Ovarian Tissue

Murat Serkant Ünal1, Elif Önder1, Nazlı Çil1, Hatice Şiyzen Çoban1, Mücahit Seçme2, Gül Yıldırım1, Gülcin Abban Mete1
1Department of Histology and Embriyology, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Medical Biology, Ordu University, Ordu, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to isolate, reproduce and characterize stromal cells migrating from tissues by creating ovarian tissue explant culture. It is also aimed to create a mixed cell culture (ovarian stromal stem cells and ovarian surface epithelium) with the tissues obtained from different parts of the ovary and to examine the interactions of the cells with each other.
METHODS: Explant cultures were formed from ovarian tissues of 4 week old (prepubertal) two female Wistar Albino type rats. Then, the expression of CD29, CD54, CD90 (mesenchymal stem cell surface antigen) and CD45 (hematopoietic stem cell surface antigen) was investigated by performing flow cytometry analysis on proliferating ovarian stromal cells in the 2nd passage (P2).
RESULTS: The proliferation abilities and morphological characteristics of the cells in the culture medium were examined by serial passaging. In flow cytometry analysis of isolated ovarian stromal cells, it was determined that they expressed CD54, CD90 and CD45 surface antigens, but did not express CD29 surface antigens.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the analysis, we determined that the ovarian stromal cells we isolated and produced in the culture medium expressed hematopoietic and some mesenchymal stem cell markers.

Keywords: Cell culture techniques, cryopreservation, stromal cells

Murat Serkant Ünal, Elif Önder, Nazlı Çil, Hatice Şiyzen Çoban, Mücahit Seçme, Gül Yıldırım, Gülcin Abban Mete. Explant Culture of Ovarian Tissue. Van Med J. 2022; 29(4): 421-427

Sorumlu Yazar: Murat Serkant Ünal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale