E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Kalça İntertokanterik Kırıklarında Ameliyat Tipinin Planlanmasında Bilgisayarlı Tomografi’nin Etkisi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(1): 49-53 | DOI: 10.5505/vtd.2022.92331

Kalça İntertokanterik Kırıklarında Ameliyat Tipinin Planlanmasında Bilgisayarlı Tomografi’nin Etkisi

Abbas Tokyay, Sezai Özkan, Necip Güven, Tülin Türközü, Bayram Ersidar
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil servise sık başvuru nedenlerinden biri kalça kırıklarıdır. Bu kırıklarda mortalite ve morbidite yüksek oranda görülmektedir. Birçok ortopedik cerraha göre bu kırıkların tedavi planlanmasında radyografik görüntülemenin yeterli olduğu bildirilmiştir. Ancak kompleks kırıkların daha iyi anlaşılması için bazen bilgisayarlı tomografi (BT)’ye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız kalça intertrokanterik (İT) kırıklarında ameliyat planının belirlenmesinde radyografinin yanı sıra BT’ye gereksinim olup olmadığını tespit etmektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2016 ile Ocak 2020 yılları arasında kalça İT kırıkları nedeniyle ameliyat edilen ve otomasyon kayıtlarında hem radyografisi hem de BT si olan 71 hasta, dokuz gözlemci tarafından değerlendirildi. Bunlar yalnızca radyografinin kırığın konfigürasyonunu anlamada yeterli olup olmadığını ve BT’nin tedavi planına etkisini değerlendirdiler.

BULGULAR: Toplam 71 hastanın (37 kadın, 34 erkek) yaş ortalaması 80.8±8.35 olarak saptandı. Gözlemciler bu hastaların tedavi planlanmasında ve kırığın konfigürasyonunu daha iyi anlamak için hastaların %19.9’unda BT’ye gereksinim duydu. Gözlemcilerin kırıkların BT görüntülerini incelemesi sonrası, hastaların %5.7’sinde tedavi planlamasında değişiklik yaptıkları tespit edildi.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Kalça biyomekaniğinin daha iyi anlaşılması, anatomik olarak BT ile üç boyutlu görüntünün elde edilmesi ve gelişen implant teknolojisi göz önüne alındığında cerrahların kalça İT kırıklarında BT görüntülemesine olan gereksinimlerinin arttığı tespit edildi.
Anahtar kelimeler: Kalça, intertrokanterik kırık, ileri yaş, radyografi, bilgisayarlı tomografi.


Anahtar Kelimeler: Kalça, intertrokanterik kırık, radyografi, bilgisayarlı tomografi.

The Effect of Computed Tomography on Planning the Type of Operation in Hip Intertochanteric Fractures

Abbas Tokyay, Sezai Özkan, Necip Güven, Tülin Türközü, Bayram Ersidar
YuzuncuYil University, School of the Medicine, Department Of Orthopedics and Traumatology

INTRODUCTION: One of the common reasons for admission to the emergency department is hip fractures. Mortality and morbidity rates are high in these fractures. According to many orthopedic surgeons, it is of the opinion that the radiographic image is sufficient for the treatment planning of these fractures. However, computerized tomography (CT) is sometimes needed to beter understand complex fractures. Our aim in this study is to determine whether there is a need for CT as well as radiography in determining the surgery plan in hip intertrochanteric (IT) fractures by evaluating among different observers.

METHODS: Between January 2016 and January 2020, 71 patients who were operated for hip IT fractures and had both radiography and CT in automation records were evaluated by nine observers.

RESULTS: The meanage of 71 patients (37 females, 34 males) was 80.8 ± 8.35 years. Observers required CT in 19.9% of the patients for treatment planning of these patients and to beter understand the fracturecon figuration. Observers found that 5.7% of the patients made changes in treatment planning after CT imaging of the fracture.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering beter understanding of hip biomechanics, obtaining three-dimension alimages with anatomical CT and developing implant technology, it was determined that surgeons' need for CT imaging in hip IT fractures has increased.
Keywords: Hip, intertrochanteric fracture, advanced age, radiography, computed tomography.

Keywords: Hip, intertrochanteric fracture, radiography, computed tomography.

Abbas Tokyay, Sezai Özkan, Necip Güven, Tülin Türközü, Bayram Ersidar. The Effect of Computed Tomography on Planning the Type of Operation in Hip Intertochanteric Fractures. Van Med J. 2022; 29(1): 49-53

Sorumlu Yazar: Abbas Tokyay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale