E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pediatrik Optik Nörit Hastalarının Klinik Özellikleri ve Göz Bulguları: Tek Merkez Deneyimi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 386-392 | DOI: 10.5505/vtd.2022.92604

Pediatrik Optik Nörit Hastalarının Klinik Özellikleri ve Göz Bulguları: Tek Merkez Deneyimi

Dilek Cebeci1, Esra Gurkas1, Zeynep Öztürk1, Alev Güven1, Zeynep Selen Karalok1, Aydan Değerliyurt1, Nefise Arıbaş Öz1, İbrahim Halil Öncel1, Serkan Özmen2, Şükriye Yılmaz3, Tülin Hakan Demirkan3
1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Nöroloji, Ankara, Turkey
2Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Göz Hastalıkları, Ankara, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Radyoloji, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ilk kez optik nörit atağı ile başvuran çocuk hastaların klinik özelliklerini ve göz bulgularını tanımlamaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 ile Aralık 2018 tarihleri arasında 18 yaşından küçük, optik nörit tanısı alan hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak tarandı.

BULGULAR: Bu çalışmaya 28 hasta dahil edildi. Optik nöritin ilk başlangıç yaşı ortalama 13,2±3,1 yıl (6,2-17,3 yıl) idi. Ortalama takip süresi 4,2±3,2 (0,6-13,08) yıldı. 28 hastanın 7'sinde (%25) tekrarlayan optik nörit vardı. Optik nörit tutulumu 28 hastanın 17'sinde (%60) tek taraflıydı. Hastaların %40'ında optik nörit idiyopatikti. İlk başvuruda beyin manyetik rezonans görüntülemede (MRG) demiyelinizan lezyonu olan altı hastanın üçüne ilk optik nörit atağı sırasında multipl skleroz (MS) tanısı kondu. Üçüne ise ilk optik nörit atağından sonra ortalama 13.4±4.8 ay içinde MS tanısı konuldu. Yirmi bir optik nörit hastasının sekizinde (%38) oligoklonal bant pozitifliği vardı ve bu hastalarda MS insidansı anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.014). Hastaların ilk başvuru anında en düşük ortalama görme keskinliği 0.48±0.27 idi. 1 ve 6. ayda sırasıyla 0.74±0.31 ve 0.76±0.33 idi. Birinci ve altıncı ay görme keskinliği arasında güçlü bir ilişki vardı (r=0.98, p=0.00).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, optik nörit tanısı alan hastaların 1. aydaki görme keskinliğinin düşük olmasının (0,5'ten daha kötü) 6. ayda görme keskinliğinin kötü olabileceğini öngörebildiği gösterilmiştir. İlk optik nörit atağında beyin MRG'de demiyelinizan lezyonları olan hastaların takipleri sırasında MS geliştirme olasılığı daha yüksektir.


Anahtar Kelimeler: pediatrik optik nörit, görme keskinliği, multiple skleroz

Clinical Characteristics and Visual Outcomes of Pediatric Optic Neuritis: A Single Center Experience

Dilek Cebeci1, Esra Gurkas1, Zeynep Öztürk1, Alev Güven1, Zeynep Selen Karalok1, Aydan Değerliyurt1, Nefise Arıbaş Öz1, İbrahim Halil Öncel1, Serkan Özmen2, Şükriye Yılmaz3, Tülin Hakan Demirkan3
1Department Of Pediatric Neurology, Ankara City Hospital, Children’s Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Ophthalmology, Ankara City Hospital, Children’s Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Radiology, Ankara City Hospital, Children’s Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to describe the clinical characteristics, visual outcomes of pediatric patients presenting with first-episode of optic neuritis.

METHODS: We reviewed medical records of the patients newly diagnosed with optic neuritis younger than 18 years between January 2014 and December 2018 retrospectively.

RESULTS: Twenty-eight patients were included to this study. The mean age at first onset of optic neuritis was 13.2±3.1 years (range 6.2-17.3 years). The mean follow-up period was 4.2±3.2 (range 0.6-13.08) years. 7 of 28 (25%) patients had recurrent optic neuritis. Optic neuritis involvement was unilateral in 17 of 28 (60%) patients. Forty percent of the patients had idiopathic optic neuritis. Of the six patients with demyelinating lesions in cranial magnetic resonance imaging (MRI) at the first admission, three were diagnosed with multiple sclerosis (MS) at the time of first optic neuritis attack, and three were diagnosed within 13.4±4.8 months after the first episode. Eight of 21 optic neuritis patients (38%) had oligoclonal band positivity and the incidence of MS was significantly higher in these patients (p=0.014). The mean visual acuity at nadir was 0.48±0.27 at admission. Whereas it was 0.74±0.31 and 0.76±0.33 at 1 and 6 months respectively. There was a strong correlation between first and sixth-month visual acuity (r=0.98, p=0.00).


DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study demonstrated that poor visual acuity (worse than 0.5) at 1 month can predict poor vision at 6 months. The patients with demyelinating lesions in cranial MRI at their first optic neuritis episode, are more likely to develop MS during the follow-up.

Keywords: Pediatric optic neuritis, visual outcome, visual acuity, multiple sclerosis

Dilek Cebeci, Esra Gurkas, Zeynep Öztürk, Alev Güven, Zeynep Selen Karalok, Aydan Değerliyurt, Nefise Arıbaş Öz, İbrahim Halil Öncel, Serkan Özmen, Şükriye Yılmaz, Tülin Hakan Demirkan. Clinical Characteristics and Visual Outcomes of Pediatric Optic Neuritis: A Single Center Experience. Van Med J. 2022; 29(4): 386-392

Sorumlu Yazar: Dilek Cebeci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale