E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevalansı ve Risk Faktörleri [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(1): 7-11

Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevalansı ve Risk Faktörleri

Şenol Şentürk1, Mustafa Kara2
1Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Rize
2Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ağrı

Gereç ve yöntem: Çalışma Ağustos 2008-Kasım 2008 arasında polikliniğe başvuran 216 postmenopozal hasta üzerinde üriner inkontinansları hakkında yapıldı. Bulgular: Olguların ortalama menopoz yaşı 46.6 idi. Olguların % 45.3’ünde üriner inkontinans görülmektedir. En sık tipi miks üriner inkontinans %64.3 idi. İleri yaş, yüksek parite, hormon replasman tedavisi kullanmama istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olduğu saptandı. Sonuç: Üriner inkontinans postmenopozal dönemdeki kadınların sosyal yaşantısını etkileyen yaygın bir problemdir. Çalışmamızda prevalans %45.3 olarak saptanmıştır. Literatürde postmenopozal dönemde üriner inkontinans prevalansı %32-73 aralığında bildirilmektedir. Menopoz dönemindeki kadınlarda üriner inkontinansla ilgili risk faktörleri tanınarak ve düzeltilmesi için daha fazla çaba sarfedilerek hayat kalitesi artırılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, üriner inkontinans, vajinal doğum

The Risk Factors and Prevalence of Urinary Incontinence at Postmenopausal Women

Şenol Şentürk1, Mustafa Kara2
1Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Rize
2Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ağrı

Material-methods: The study was made about urinary incontinence of 216 patients who referred our clinic between August 2008-November 2008. Findings: The mean menoposal age of the cases was 46.6. The urinary incontinence was seen in %45.3. The most seen type was mixed urinary incontinence (%64.3). Advanced age, high parity, not to use hormone replacement therapy was detected as meaningful risk factors. Conclusion: Urinary incontinence is a common problem influencing the social experience of the postmenoposal women.The prevalence was detected %45.3 in our study.The urinary incontinence prevalence of the postmenoposal period was stated % 32-73 in the literature.The quality of the life is augmentable in the postmenoposal women by diagnosing the risk factors of urinary incontinence and spend effort to improve.

Keywords: Menopause, urinary incontinence, vaginal delivery

Şenol Şentürk, Mustafa Kara. The Risk Factors and Prevalence of Urinary Incontinence at Postmenopausal Women. Van Med J. 2010; 17(1): 7-11
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale