E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Bruselloz Olgularında Yüksek Ferritin Düzeyleri: 3 Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2007; 14(3): 87-89

Bruselloz Olgularında Yüksek Ferritin Düzeyleri: 3 Olgu Sunumu

Servet Efe1, Mustafa Kasım Karahocagil2, İmdat Dilek3, Hayrettin Akdeniz4
1Y.Y.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Van
3Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Van

Bruselloz bir infeksiyon hastalığı olması nedeniyle, C-reaktif protein ve ferritin gibi akut faz reaktanlarını yükseltmektedir. Çalışmamızda; bruselloz tanısı konan ve çok yüksek ferritin değerleri olan 3 olgu sunuldu. Üçü de erkek olan olguların yaşları sırasıyla 17, 40 ve 45 idi. Her üç olgu da semptomatik olup brusella aglütinasyon titreleri 1/1280’in üzerindeydi. Olguların ferritin değerleri sırasıyla 1500 ng/mL, 893 ng/mL ve 816 ng/mL bulundu. Olgulardan ilk ikisi doksisiklin, streptomisin ve rifampisin, diğeri ise doksisiklin, gentamisin ve siprofloksasin ile tedavi edildi. Bruselloz tedavisi sonrası, klinik tablo düzeldi ve ferritin düzeyleri normal sınırlara geriledi. Sonuç olarak, bu üç olgu bruselloz hastalarında ferritinin çok yüksek düzeylere çıkabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, yüksek ferritin düzeyi, akut faz reaktanı

High Ferritin Levels in Cases of Brucellosis: 3 Case Reports

Servet Efe1, Mustafa Kasım Karahocagil2, İmdat Dilek3, Hayrettin Akdeniz4
1Y.Y.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD
3Y.Y.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
4Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

Acute phase reactants such as CRP and ferritin are increased in brucellosis because it is an infectious disease. In this study, three cases with brucellosis having very high ferritin levels are presented. The patients ages were 17, 40 and 45 respectively and all of them were male. All cases had symptoms consistent with brucellosis with brucella agglutination titers above 1/1280. Ferritin levels of the cases were 1500 ng/ml, 893 ng/ml and 816 ng/ml, respectively. The first two patients were treated with doxycycline, streptomycin and rifampicin and the last with doxycycline, gentamicin and ciprofloxacin. Clinical picture recovered after antibrucellar treatment and ferritin levels declined to normal ranges. In conclusion, these three cases show that ferritin levels may increase to very high levels in brucellosis.

Keywords: Brucellosis, high ferritin level

Servet Efe, Mustafa Kasım Karahocagil, İmdat Dilek, Hayrettin Akdeniz. High Ferritin Levels in Cases of Brucellosis: 3 Case Reports. Van Med J. 2007; 14(3): 87-89
LookUs & Online Makale